Finanslovsforslag med forkerte skridt Virksomhedernes omkostninger på brugen af arbejdskraft bliver større som følge af forslaget til Finanslov 2003. Forslaget øger kravene til den bebudede arbejdsmarkedsreform. Efterlønsordningen koster i 2003 22 mia. kr. DA mener

DA finder det beklageligt, at det ikke er lykkedes for regeringen at lette omkostningstrykket på arbejdsmarkedet i forslaget til Finanslov 2003.

Udgifterne til ATP stiger, og det modvirkes kun delvist af de mindre udgifter på arbejdsmiljøområdet, som virksomhederne opnår næste år.

Det betyder, at der fra finansloven ikke kommer et selvstændigt bidrag til at øge beskæftigelsen - tværtimod. Det øger kravene til den bebudede arbejdsmarkedsreform "Flere i arbejde", udmøntningen af integrationsaftalen og projekt "Bedre uddannelser".

Forøgelsen i omkostningerne kommer samtidig med, at arbejdsgiverne skal betale 420 mio. kr. ekstra om året til Lønmodtagernes Garantifond.

Der er derfor ingen tvivl om, at omkostningsudviklingen bevæger sig i den helt forkerte retning.
Øgede arbejdsomkostninger Regeringen foreslår, at virksomhedernes ATP-kompensation afskaffes. Forslaget betyder, at virksomhedernes arbejdsomkostninger øges med 545 mio. kr. svarende til yderligere 380 kr. pr. fuldtids-ansat om året.

Øget brugerbetaling for AMU-kurser vil øge virksomhedernes omkostninger med omkring 100 mio. kr. i 2003.

Afskaffelsen af arbejdsmiljøafgiften reducerer arbejdsomkostningerne for de private virksomheder med 280 mio. kr.

Endelig reduceres arbejdsomkostningerne med omkring 15 mio. kr. som følge af lavere samlet finansieringsbidrag ved ledighed og sygdom.
Arbejdsomkostninger i finanslovsforslag 2003
Merudgifter for private arbejdsgivere i mio. kr.
Bortfald af ATP-kompensation 545
Øget deltagerbetaling på AMU-kurser 100
Bortfald af arbejdsmiljøafgiften -280
ATP-bidrag for ledige og syge -15
I alt 350
Note: Provenu er helårsvirkningen for private arbejdsgivere i henhold til Finanslovsforslag 2003. Kilde: DA Hertil kommer, at Lønmodtagernes Garantifond (LG) har bebudet, at arbejdsgivernes bidrag til LG ventes at stige fra 210 kr. til 500 kr. per fuldtidsansat i 2003, hvilket øger virksomhedernes arbejdsomkostninger med yderligere 420 mio. kr. Flere på efterløn Det er regeringens eget skøn, at antallet af efterlønsmodtagere stiger med 9000 i 2003.

Det indebærer, at udgiften til efterløn vokser med 2 mia. kr. til 22 mia. kr. i 2003.

Efterlønsordningen, der blev ændret i 1999, formår således ikke at dæmme op for befolkningens lyst til at forlade arbejdsmarkedet før pensionsalderen.
Personale og administration
27. august 2002
LINKS
Finansministeriets præsentation af finanslovsforslaget