Fagligheden skal styrkes DA tilfreds med målsætningen om mere kvalitet og større faglighed i uddannelserne DA mener:

Regeringens forslag til næste års finanslov betyder store omprioriteringer på uddannelsesområdet, men følger i øvrigt de takter, regeringen lagde op til i handlingsplanen "Bedre uddannelser".

Det er positivt, at man via omprioriteringen reserverer penge til at styrke fagligheden og kvaliteten. DA forventer derfor, at fordelingen af midlerne fra omstillingspuljen sker på grundlag af klare krav og mål.

Inden for den erhvervsrettede voksen- og efteruddannelse (VEU) vil regeringen - som besluttet før sommerferien - indføre brugerbetaling på alle kurser. Det betyder, at deltagerne skal betale mellem 200 og 750 kr. pr. uge.

DA mener ikke, at brugerbetaling på dette område er hensigtsmæssig nu. Men fastholder regeringen forslaget, anbefaler DA en ensartet brugerbetaling på de kurser, der belægges med en afgift.
Besparelser på taxametrene Finanslovsforslaget på uddannelsesområdet følger de linjer, der er lagt i regeringens handlingsplan "Bedre uddannelser".

Omprioriteringen betyder, at der generelt spares på taxametrene, da de ikke pris- og løntalsreguleres.

Omstillings- og udviklingsmidlerne på uddannelsesområdet må forventes at blive udmøntet efter principperne i "Bedre uddannelser", dvs. outputstyring og øget faglighed og kvalitet i uddannelserne.
Voksen- og efteruddannelse Regeringen vil øge deltagerbetalingen inden for voksen- og efteruddannelse. Det indebærer at:
  • Den store gruppe af kurser inden for AMU og EUD-enkeltfag, som er teknisk/faglige eller merkantile, koster 200 kr. pr. elevuge
  • Kurser inden for sprog, almene fag og "bløde" fag koster 400 kr. pr. uge
  • IT-kurser koster 750 kr. pr. uge
Erhvervsuddannelserne Taxametrene på erhvervsuddannelserne og de erhvervsgymnasiale uddannelser bliver i 2003 ikke pris- og løntalsreguleret.

Det betyder en general reduktion på cirka 2,4 pct. målt i faste priser.
Videregående uddannelser I faste priser spares der 200 mio. kroner i 2003 i forhold til 2002 på de videregående uddannelser.

Som noget nyt indføres der såkaldt outputstyring på de korte videregående uddannelser - det vil sige at uddannelsesstedet får tilskud per studerende, der består eksamen og ikke i forhold til det faktiske antal studerende. Ordningen kendes fra øvrige videregående uddannelser.
Folkeskolen Til folkeskolerne afsættes der knap 500 mio.kr over de næste fire år til mere IT i folkeskolerne.
Uddannelse
27. august 2002
KONTAKT
LINKS
Læs Undervisnings- ministeriets udmelding om finanslovsforslag 2003