DA: bedre aktivering Aktiveringen skal rettes mod konkrete beskæftigelsesmuligheder DA mener:

Vismændene leverer endnu et bidrag, der dokumenterer, at 1990'ernes ensidige satsning på aktivering og opkvalificering ikke har virket tilstrækkeligt.

Når der bruges milliarder af kr. årligt på aktivering, så burde det i langt højere grad medfører arbejde på ordinære vilkår, end tilfældet er i dag.

Dansk Arbejdsgiverforening er enig med Det Økonomiske Råds anbefalinger af, at man i langt højere grad bør fokusere på lediges jobsøgning og forpligtelser i øvrigt i aktiveringen.

Det er i den sammenhæng positivt, at der er i væsentligt omfang er sammenhæng mellem de initiativer Folketinget har taget i "Flere i Arbejde" og så vismændenes anbefalinger.

Som vismændene ligeledes påpeger, så er det rigtigt at se på den andel af løn, ledige kan få i dagpenge og dagpengeperiodens længde.

For at korte ledighedsperioden mener DA, at man bør indfører en såkaldt skrå ydelsesprofil, hvor dagpengeniveauet sænkes i takt med ledighedsperiodens længde.
Utilstrækkelig aktivering Vismændene mener ikke, at effekten af aktivering er tilstrækkelig.

I visse tilfælde forværrer aktivering ligefrem mulighederne for at komme i beskæftigelse. Det gælder eksempelvis offentlig jobtræning, hvor aktiveringen fastholder ledige i ledighed både under og efter aktiveringsforløbet.

Privat jobtræning har tilsyneladende en positiv effekt, hvilket sandsynligvis skyldes, at mange aktiverede i privat jobtræning fortsætter hos samme arbejdsgiver efter endt aktivering.

De generelt ringe effekter af aktiveringen skyldes ifølge vismændene, at aktiverede ikke søger eller får tilbudt job under aktiveringsforløbet.
Dagpengeniveauet er for højt Vismændene har ligeledes analyseret lediges økonomiske incitamenter til at søge arbejde.

En af konklusionerne er, at kontanthjælpsmodtagerne får et betydelig økonomisk tilskyndelse til at søge arbejde, når "Flere i Arbejde" gennemføres.

Dagpengemodtagere vil derimod kun have ringe økonomiske incitamenter til at søge arbejde, hvilket ifølge vismændene skyldes et forholdsvis højt dagpengeniveau.

Vismændene foreslår derfor at bruge et eller flere af følgende instrumenter:
  • reducere dagpengeniveauet
  • forkortelse af dagpengeperioden
  • indførelse af en aftagende ydelsesprofil
  • et beskæftigelsesfradrag, som en reduktion af skatten - primært for de lavtlønnede
Arbejdsmarked
25. november 2002
KONTAKT
Underdirektør
Erik E. Simonsen
33 38 94 13
ees@da.dk