Dansk Arbejdsgiverforening har den 28. januar 2003 svaret Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration i sagen om Forslag til lov om etnisk ligebehandling Høringssvaret i Word-format

Resumé

DA skal indledningsvis kvittere for, at lovforslaget i vidt omfang udmønter betænkning nr. 1422 "Gennemførelse i dansk ret af direktivet om etnisk ligebehandling". Lovforslaget indeholder som følge heraf mange positive elementer, ligesom forslaget bidrager til at statuere nogle fundamentale rettigheder for borgerne.

DA finder det ligeledes positivt, at ministeriet ikke har fundet behov for at etablere et egentligt klagenævn (såkaldt "Nævn for etnisk ligebehandling"). Forslaget synes dermed at have fulgt de betænkeligheder, som et flertal af udvalget har fremført. Som det ses nedenfor har DA dog visse bemærkninger vedrørende den foreslåede rolle for Institut for Menneskerettigheder, da lovforslaget rejser tvivlsspørgsmål om Instituttets udfyldning af sin tiltænkte rolle.
KONTAKT
Publiceret:
31. januar 2003
LINKS
Ministeriets forslag til lov om etnisk ligebehandling