Tvivlsomt forslag til arbejdsskadereform Udspil til arbejdsskadereform udfordrer grundlæggende retsmæssige principper Udspil til nyt arbejdsskadesystem rejser tvivl om de nugældende principper i arbejdsskadeloven - nemlig sammenhængen mellem årsag til en ulykke eller erhvervssygdom og erstatningen.

En udvidelse af ulykkes- og erhvervssygdomsbegrebet betyder, at grænserne for den hidtidige årsagssammenhæng flyttes væsentligt.

Såvel offentlige som private arbejdsgivere betaler årligt mere end 2 mia. kroner i præmie til arbejdsskadesforsikring.

Vedtages udspillet, vil det koste arbejdsgiverne omkring 290 mio. kroner eller mere end 10 pct. i ekstra arbejdsskadepræmie.

Det er regeringens vurdering, at 85 pct. af alle anmeldte ulykker vil blive anerkendt fremover. I dag er anerkendelsesprocenten omkring 70.
Direktør Henrik Bach Mortensen siger:

Ministerens udspil til en arbejdsskadereform påfører arbejdsgiverne øgede omkostninger på et tvivlsomt grundlag.

Dansk Arbejdsgiverforening anerkender fortsat, at arbejdsgiverne skal betale for skade eller sygdom, der er opstået i forbindelse med arbejde.

Men med forslaget risikerer arbejdsgiverne at få et økonomisk ansvar for en række ulykker og erhvervssygdomme, de ikke bærer ansvaret for.

I det nuværende system er virksomhederne på et objektivt grundlag økonomisk ansvarlige for eventuelle skader under forudsætning af, at der kan påvises en solid sammenhæng mellem arbejdet og skaden.

Men med reformen er der stor risiko for, at man flytter grænserne for årsagssammenhængen væsentligt.

Reelt lancerer man et udvidet ulykkesbegreb, hvis rækkevidde er uoverskueligt, og man lemper erhvervssygdomsbegrebet på en uigennemskuelig måde.

Netop de uklarheder skal elimineres, så virksomhedernes øgede omkostninger reduceres.

På et tidspunkt, hvor virksomhederne har vanskeligt ved at fastholde beskæftigelsen, forventer DA andre initiativer, der vil modsvare virksomhedernes øgede omkostninger på brugen af arbejdskraft.

Arbejdsmiljø
14. marts 2003
KONTAKT