DA tilfreds med vejledningsreform Gennemgribende ændringer i erhvervs- og uddannelsesvejledningen styrker unges mulighed for at gennemføre en uddannelse Uddannelseskonsulent Lise Skanting siger:

Dansk Arbejdsgiverforening er meget tilfreds med reformen af erhvervs- og uddannelsesvejledningerne.

Dermed kan den ca. 1 mia. kr., der bruges årligt på vejledning, anvendes mere effektivt.

Vejledningen sker i krydsfeltet mellem uddannelse og arbejdsmarked. Derfor er det vigtigt, at vejledningen hjælper unge til at foretage realistiske valg.

Det er ikke tilstrækkeligt, at unge blot vælger en uddannelse. De skal også vælge en uddannelse, de har mulighed for at gennemføre, og hvor der efterfølgende er realistiske jobmuligheder.

Ved at samle vejledningen i centre landet over bliver det langt mere gennemskueligt for brugerne, hvor de kan få vejledning.

I dag er der 26 forskellige ordninger, som man skal kontakte afhængig af alder, uddannelsesbaggrund eller beskæftigelse.

Dansk Arbejdsgiverforening er desuden tilfreds med, at arbejdsmarkedets parter fortsat er med til at udvikle uddannelses- og erhvervsvejledningen.

Det sikrer en større samhørighed mellem den rette arbejdskraft og de unges valg af uddannelse.

Det eneste DA beklager er, at den ny lov ikke omfatter voksne i arbejde eller virksomheder.

Den form for vejledning får ellers stigende betydning for understøttelsen af et fleksibelt og omstillingsparat arbejdsmarked.
Kort om reformen Et bredt flertal i Folketinget bestående af Venstre, Konservative, Det Radikale Venstre, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti har vedtaget at ændre loven om erhvervs- og uddannelsesvejledning.

Loven træder i kraft den 1. august 2004.

Reformen betyder bl.a.:
  • Ensartede regler for vejledning på institutionerne på de forskellige uddannelsesniveauer med vægt på erhvervsvalg og på karriereplanlægning
  • Kommunale centre får ansvaret for vejledningen på grundskoleniveau i samarbejde med de enkelte skoletyper
  • Regionale centre får ansvaret for vejledning i forhold til de videregående uddannelser
  • Øgede krav til vejledernes kompetence
  • Større fokus på samfundets behov for arbejdskraft
Uddannelse
10. april 2003
KONTAKT