Dansk Arbejdsgiverforening har den 24. april 2003 svaret Arbejdsdirektoratet i sagen om Udkast til vejledning om barselsorlov og barselsdagpenge Høringssvaret i Word-format Resumé DA finder, at de nye barselsregler er ekstremt komplicerede og meget svært tilgængelige, hvilket meget klart understøttes af, at der skal anvendes 40 sider på at forklare reglerne i en vejledning. Vejledningen kan blive et godt arbejdsredskab for personer, der til daglig beskæftiger sig med området, men dens anvendelighed for den almindelige arbejdsgiver eller lønmodtager er efter DA's opfattelse yderst begrænset. Selve regelsættets svære tilgængelighed er efter DA's vurdering ikke alene et problem i sig selv for de umiddelbare brugeres mulighed for at forstå reglerne, men må også vurderes at være et egentligt retssikkerhedsmæssigt problem.

DA skal derfor gentage sin opfordring til, at reglerne i ligebehandlingsloven og dagpengeloven sammenskrives, forenkles og tydeliggøres til gavn for både arbejdsgivere, lønmodtagere, medarbejdere i kommuner samt i Beskæftigelsesministeriet/Arbejdsdirektoratet.

I bemærkningerne til vejledningens indhold finder DA bl.a., at der skarpere skal sondres mellem barselsdagpenge og sygedagpenge, ligesom det heller ikke tydeligt nok er præciseret, at udnyttelsen af fleksibiliteten kræver aftale med arbejdsgiveren.
KONTAKT
Publiceret:
28. april 2003
LÆS MERE
Arbejdsdirektorat-ets høringsskri-velse af 9. april 2002 vedrørende vejledning om barselsorlov og barselsdagpengeArbejdsdirektorat-ets udkast til vejledning om barselsorlov og barselsdagpenge - april 2003