Dansk Arbejdsgiverforening har den 30. april 2003 svaret Miljøstyrelsen i sagen om Høring af regeringens forslag til strategien "Miljø og sundhed hænger sammen. Strategi og handlingsplan for at beskytte befolkningens sundhed mod miljøfaktorer" Miljøstyrelsen har med brev af 21. januar 2003 fremsendt ovennævnte strategiforslag til høring. I den anledning skal Dansk Arbejdsgiverforening afgive følgende bemærkninger, der udelukkende retter sig imod de arbejdsmiljømæssige aspekter i strategiforslaget:

Det nærmere indhold i strategiforslaget må efter DA's opfattelse stort set betegnes som fornuftigt og afbalanceret og giver ikke anledning til bemærkninger bortset fra et enkelt punkt.

Strategiforslaget fokuserer blandt andet meget ensidigt på en generel minimering af forbruget af og udsættelsen for kemiske stoffer med potentielle farlige egenskaber, jf. punkt 4.2.1 i strategiforslaget.

DA er fuldstændig enig i, at sundhedsskadelig påvirkning skal elimineres. Men dette synspunkt forfølges arbejdsmiljømæssigt mest hensigtsmæssigt i et højteknologisk samfund ved at sætte fokus på risikoen og ikke på de i stofferne iboende farlige egenskaber. Det vil sige, at indsatsen skal koncentreres om forhold, hvor kemikalier med potentielle farlige egenskaber i kombination med produktions- og/eller anvendelsesmåden udgør en unødig forhøjet risiko. Eller sagt med andre ord: Indsatsen skal ikke alene dirigeres af, hvilke skader et kemikalie har mulighed for at forvolde, men af den risiko, som opstår i kombinationen af sundhedsskadelige egenskaber, disse egenskabers styrke og sandsynligheden for, at disse egenskaber udfolder sig ved den konkrete produktion/anvendelse.

Herudover skal DA bemærke, at der under strategiforslagets realisering kan være behov for, at Beskæftigelsesministeriet inddrager Arbejdsmiljørådet, således at parternes synspunkter om arbejdsmiljøudviklingen og dens betydning for sundheden afspejles heri. I forbindelse hermed skal det fremhæves, at den tilstræbte koordinering af indsatsen bør ske under hensyntagen til og med respekt for det betydelige ansvar, der i henhold til arbejdsmiljølovgivningen er tillagt arbejdsmarkedets parter og de partsbaserede samarbejdsorganer.