Dansk Arbejdsgiverforening har den 19. december 2002 svaret Uddannelsesstyrelsen i sagen om Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (bedre indskoling og styrkelse af fagligheden i folkeskolens undervisning) Undervisningsministeriet har fremsendt et udkast til lov om ændring af lov om folkeskolen - specielt vedrørende bedre indskoling og styrkelse af fagligheden i folkeskolens undervisning. Høringsfristen er den 20. december 2002.

Dansk Arbejdsgiverforening hilser forslaget til ændring af lov om folkeskolen velkommen. På baggrund af bl.a. internationale undersøgelser er det blevet klart, at der er behov for ændringer af loven. Elevernes faglige niveau, den store spredning i elevernes færdigheder og den manglende evne til at imødekomme både svage og stærke elever er bekymrende. Dansk Arbejdsgiverforening har længe peget på, at der var behov for klare mål, bedre styring og større kvalitet i folkeskolen i rapporten og pjecen: "Mål, kvalitet, styring - krav til folkeskolen".

Dansk Arbejdsgiverforening støtter forslagene om en bedre indskoling. Samarbejdet mellem børnehaveklassen og folkeskolen er et godt udgangspunkt for at forberede eleverne til egentlig skolegang - dels gennem læringsplaner i børnehaven, dels ved at sikre et fælles grundlag for læring mellem de to institutionstyper. Hertil kommer, at muligheden for at gennemføre samdrift mellem kommunale dagtilbud og skolefritidsordninger åbner for et nyt og mere smidigt samarbejde til glæde for eleverne. Endelig er muligheden for at oprette fælles skoleledelse mellem mindre skoler evt. med en større skole et godt udgangspunkt for at sikre eleverne et bredt læringsmiljø.

Dansk Arbejdsgiverforening støtter endvidere forslagene om styrket faglighed. Det er meget tilfredsstillende, at der nu opstilles klare slutmål og trinmål for samtlige folkeskoler, og at disse skal udfyldes gennem kommunalbestyrelsens forpligtelse til at udarbejde beskrivelser til lærernes planlægning af undervisningen. Det sikrer en ensartethed i den nationale folkeskole samtidig med, at det enkelte kommunale skolevæsen kan fastlægge, hvordan det vil nå målene. Det giver mulighed for udveksling på tværs af kommuner og er dermed et godt grundlag for løbende udvikling af folkeskolen.

Dansk Arbejdsgiverforening er tilfreds med den større fleksibilitet, der gives gennem fastsættelse af det mindste antal årlige undervisningstimer frem for den mindste ugentlige undervisningstid. Samtidig er det tilfredsstillende, at opgørelsen af undervisningstimerne sker i forhold til både fagblokkene og skoleforløbet, dvs. i forhold til humanistiske, praktisk/musiske og naturfag fra 1-3. klasse, 4-6. klasse og 7.-9. klasse. Fleksibiliteten understøttes endvidere af, at kommunalbestyrelsen har ansvaret for at fastlægge skoledagens længde og præcisere antallet af undervisningstimer.

Dansk Arbejdsgiverforening støtter endvidere, at der lægges større vægt på kundskaber og færdigheder gennem mere undervisning i dansk og matematik og gennem justeringer i forhold til en lang række andre fag. Dansk Arbejdsgiverforening skal imidlertid pege på, at der er behov for en løbende ekstern evaluering for at følge niveauet for kundskaber og færdigheder i forhold til de fastlagte slutmål og delmål, kommunernes planer samt i forhold til en international sammenligning.

Dansk Arbejdsgiverforening finder det positivt, at der gives øget mulighed for holddeling på baggrund af en løbende evaluering af eleverne gennem en udvidelse af bestemmelsen fra 1.-7. klasse og ikke blot fra 8.-10. klasse. Det er et væsentligt redskab i en fleksibel tilrettelæggelse og et væsentligt redskab i forhold til at imødekomme både svage og stærke elever. Dansk Arbejdsgiverforening skal dog beklage, at muligheden for øget holddeling afgrænses i forhold til kortere kurser og dele af enkelte fags stofområder. Dansk Arbejdsgiverforening skal derfor anbefale, at der gennemføres forsøg med yderligere holddeling, så der kan opnås konkret viden om fordele og ulemper.

Dansk Arbejdsgiverforening skal til slut understrege, at der er behov for at præcisere formåls-paragraffen, så det tydeligt understreges, at "Folkeskolen er grundpillen i det danske uddannelsessystem og derfor afgørende for Danmarks udvikling som vidensamfund", som det fremgår af de almindelige bemærkninger til lovforslaget. Dansk Arbejdsgiverforening ser gerne, at det i formålsparagraffen understreges, at folkeskolen skal forberede til uddannelse og arbejde, så folkeskolens funktion i forhold til det omgivende samfund fremstår klart og på linje med elevernes personlige udvikling.
KONTAKT
Publiceret:
23. december 2002