DA tilfreds med gymnasiereform Ny bred aftale om reform af de gymnasiale uddannelser vil øge studiekompetencen og give øget fleksibilitet i hele ungdomsuddannelsessystemet. Uddannelseskonsulent Henrik Casper:

DA ser meget positivt på den netop indgåede aftale, som vil løse de mest centrale problemer i det nuværende gymnasiale system.

Aftalen giver den nødvendige styrkelse af studenternes studiekompetence. Det gælder navnlig i alment gymnasium, hvor indførelse af nye studieretninger sikrer en langt højere grad af sammenhæng i elevernes valgfag som forudsætning for øget fagligt udbytte. Det sker i sammenhæng med en styrkelse af såvel natur- og sprogfagene, hvor styrkelsen af naturfagene vil bidrage til en mere reel almendannelse i det almene gymnasium.

Med reformen sikres som et andet helt centralt mål et mere sammenhængende ungdomsuddannelsessystem med nye skiftemuligheder ikke blot mellem de 3-årige gymnasiale uddannelser, men også mellem de erhvervsgymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne. Den øgede fleksibilitet vil kunne bidrage til et mere effektivt ungdomsuddannelsessystem med færre omvalg og reduceret forsinkelse.

Indførelse af grundforløbet af et ½ års varighed og de efterfølgende nye skiftemuligheder bør samtidig føre til, at en væsentlig lavere andel end de nuværende 60 pct. vælger grundskolens 10. klasse.
Kort om forliget
  • Ny struktur afskaffer nuværende linjedeling og erstattes af grundforløb og studieretningsforløb i alle 3-årige gymnasiale uddannelser
  • Mere naturvidenskab - matematik C og fysik C obligatorisk og desuden to obligatoriske naturfag på C-niveau som valgfag, heraf et fag, der videreføres på B-niveau
  • Styrkelse af sprogfagene - gennemføres på højere niveau
  • Styrket hf: øget timetal, styrkelse af naturvidenskabelige faggruppe og engelsk samt uændrede adgangskrav
  • Afskaffelse af den 1-årige hhx
Uddannelse
28. maj 2003
KONTAKT
LINKS
Læs mere om aftalen