Dansk Arbejdsgiverforening har den 28. maj 2003 svaret Uddannelsesstyrelsen i sagen om Bekendtgørelser om indholdet i børnehaveklassen og om overgangsregler i forbindelse med kommunernes forpligtelse til at fastsætte beskrivelser af udviklingen i undervisningen frem mod trin- og slutmål for skoleårene 2003/04, 2004/05 og 2005/06 Undervisningsministeriet har fremsendt to bekendtgørelser vedrørende folkeskolen til høring med høringsfrist den 28. maj 2003. Bekendtgørelserne omfatter indholdet i børnehaveklassen og overgangsregler i forbindelse med fastsættelse af slutmål og delmål.

Dansk Arbejdsgiverforening er tilfreds med, at der så hurtigt efter vedtagelsen af ændringerne i Lov om folkeskolen fremsendes udkast til implementering af loven.
Indholdet i børnehaveklassen DA er enig i, at undervisningen i børnehaveklassen skal være med til at lægge fundamentet for skolens arbejde med eleverne og de færdigheder, skolen skal udvikle gennem en alsidig personlig udvikling.

Det er af stor betydning for børnenes videre læring, at der allerede tidligt er opmærksomhed om børnenes evne og mulighed for at lære. Det vil bl.a. være en stor hjælp for børn med fremmedsproglig baggrund og for børn, der af den ene eller den anden grund er hæmmet i deres læring, hvad enten det skyldes personlige handicap eller forhold i familien.

DA ser gerne, at der sker en nedbrydning mellem leg og læring, så det ikke fremstår som modsætninger men ses i sammenhæng. DA skal derfor pege på det vigtige i, at børnene allerede fra børnehaveklassen oplever glæden ved at lære - og ikke hindres i dette ved en misforstået opfattelse af, at det er synd for børnene at lære.

Dette synes ikke at fremgå tilstrækkeligt klart af bekendtgørelsens §2, stk.1, som fremhæver, at "Leg skal udgøre et centralt element i undervisningen med vægt på legens egenværdi og læring gennem leg og legelignende aktiviteter." DA skal foreslå, at det i stedet formuleres: "Undervisningen skal bestå af leg og læring."

DA er enig i, at der skal opstilles mål for, hvad børnene skal lære i børnehaveklassen. DA ser dog gerne, at disse mål bliver konkrete, så det klart fremgår, hvad der forventes i børnehaveklassen. I OECD's analyse af Early Childhood Education and Care fremhæves for Danmarks vedkommende, at der er forskelle i implementeringen af politikker på tværs af kommuner, og at der derfor er brug for vejledning fra ministerierne og nationale mål for børnenes udvikling og uddannelse samtidig med, at opnåelsen af disse mål skal overvåges på en systematisk måde.

DA skal derfor anbefale, at det af målbeskrivelserne og undervisningens indhold fremgår, hvad det er, eleverne forventes at kunne efter børnehaveklassen, og at der åbnes mulighed for evaluering.

DA skal endelig anbefale, at eleverne ikke blot skal kunne udvise tålmodighed over for situationer, hvor de må sætte egne interesser til side for fællesskabet, men at de også får redskaber til at håndtere konflikter.
Overgangsregler DA går ud fra, at der er tale om fejl, når det ikke af bekendtgørelsen fremgår, at kommunalbestyrelsen skal godkende beskrivelser af udviklingen frem mod slutmål og trinmål for Uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering. Dels har bekendtgørelsen om slutmål og trinmål netop været sendt til høring. Heraf fremgår det, at disse også skal fastlægges for UEA. Dels er der med vejledningsreformen lagt betydelig vægt på vejledning i grundskolen. Det må derfor være naturligt, at kommunalbestyrelsen også lægger en plan for dette område.
KONTAKT
Publiceret:
2. juni 2003