DA tilfreds med vikardirektivets fald EU's beskæftigelsesministre nåede ikke til enighed om vikardirektivet Vicedirektør Jørgen Rønnest siger:

DA har med stor tilfredshed konstateret, at EU-landenes beskæftigelsesministre ikke nåede til enighed om Europa-Kommissionens forslag til det såkaldte vikardirektiv på Rådsmødet den 3. juni 2003.

Direktivforslaget var et alvorligt indgreb i den danske model, hvor fastsættelsen af ansættelsesvilkårene på arbejdsmarkedet overlades til forhandlinger mellem arbejdsmarkedets parter.

Stik imod denne tradition ville direktivforslaget have fastsat arbejds- og ansættelsesvilkårene for vikarbranchen via lovgivning og dermed fratage vikaren og vikarbureauet ethvert ansvar for deres ansættelsesforhold.

Direktivforslaget ville endvidere have medført alvorlige administrative byrder for specielt de mindre og mellemstore virksomheder og vikarbureauer, idet parterne selv ved korte vikaropgaver skulle have udvekslet en lang række oplysninger om vikarens arbejds- og ansættelsesforhold.

Drøftelsen i ministerrådet viste til fulde, at Kommissionens tilgang til at ville sikre en balance mellem fleksibilitet for virksomhederne og sikkerhed for vikarerne er forkert.

Hvis Kommissionen og beskæftigelsesministrene ønsker et direktiv på området, bør direktivet give medlemslandene større valgfrihed til at fastsætte sammenligningsgrundlaget for vikarernes arbejds- og ansættelsesforhold.

Herved undgås samtidig, at EU presser en ufleksibel lovgivning ned over hovedet på visse medlemslande.
Fakta om forslaget Direktivforslaget tog overordnet udgangspunkt i, at vikarens arbejds- og ansættelsesvilkår mindst skulle svare til de vilkår, der ville være gældende, såfremt vikaren blev ansat direkte af virksomheden.

Vikarbureauerne skulle dermed have været direkte ansvarlige for at efterleve de arbejds- og ansættelsesvilkår, der er gældende i en anden virksomhed, nemlig den virksomhed, som vikaren udsendes til.
EU og internationalt
4. juni 2003
KONTAKT