Dansk Arbejdsgiverforening har den 12. september 2003 svaret Justitsministeriet i sagen om Retssikkerhedskommissionens betænkning nr. 1428/2003 Høringssvaret i PDF-format Resumé Overordnet set er Dansk Arbejdsgiverforening tilfredse med det samlede resultat af Retssikkerhedskommissionens arbejde. På trods af det ganske store tidspres, kommissionen har arbejdet under, indeholder lovudkastet nogle klare og væsentlige forbedringer af virksomhedernes retssikkerhed i forbindelse med forvaltningsmyndigheders foretagelse af tvangsindgreb, herunder ved forskellige former for kontrolbesøg.

Det er således tilfredsstillende, at der med lovudkastet både skabes klarhed over, hvilket regelsæt der skal gælde, og at det foreslåede regelsæt indeholder nogle væsentlige retssikkerhedsmæssige garantier - eksempelvis i de situationer, hvor en virksomhed får kontrolbesøg af en myndighed.

Det er endvidere Dansk Arbejdsgiverforenings opfattelse, at lovudkastet afspejler en rimelig og hensigtsmæssig balance mellem hensynet til retssikkerhed og hensynet til effektiv myndighedskontrol med virksomhedernes forskellige aktiviteter.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader