Dansk Arbejdsgiverforening har den 14. oktober 2003 svaret Arbejdsmiljørådets sekretariat i sagen om Lovforslag om arbejdsmiljøcertifikat Med e-mail af 9. oktober 2003 er der til Arbejdsmiljørådet fremsendt udkast til lovforslag om forlængelse af tilskudsordningen for virksomheder der erhverver arbejdsmiljøcertifikat. Arbejdsmiljørådets sekretariat anmoder om bemærkninger.

I den anledning skal DA udtale:

Det er positivt, at der så hurtigt følges op på tilsagnet fra foråret 2003 om forlængelse af fristen for tilskudsordningen og erhvervelse af certifikat fra 1. juli 2003 til 1. juli 2004. I en pressemeddelelse af 23. juni 2003 orienterede beskæftigelsesministeren om de overvejelser, der har ført frem til beslutningen om at forlænge fristen.

Især med udgangspunkt i pressemeddelelsen har arbejdsgiverorganisationerne bredt orienteret om, at fristen ville blive forlænget frem til den 1. juli 2004, og at et lovforslag herom ville blive fremsendt først på efteråret.

Det nu foreliggende lovudkast opstiller to betingelser for at virksomhederne bliver omfattet af fristforlængelse, der nu går frem til den 1. juli 2005. For det første skal virksomhederne have erhvervet et arbejdsmiljøcertifikat senest den 1. juli 2005, og for det andet skal virksomhederne senest to måneder efter forlængelseslovens ikrafttræden have indgået en kontrakt om certificering med et certificerende organ.

I den forbindelse skal det bemærkes, at DA har vanskeligt ved at forstå behovet for en sådan kort frist.

Der er næppe tvivl om, at det reelt bliver to måneders fristen for kontraktindgåelse, der bliver afgørende for virksomhedernes muligheder for at få tilbagebetalt arbejdsmiljøafgifterne for 2001 og 2002 og ikke fristen 1. juli 2005.

Efter DA's opfattelse vil en sådan to måneders frist løbende fra lovens ikrafttræden være uhensigtsmæssig og forvirrende i forhold til de tidligere tilkendegivelser fra beskæftigelsesministeren og efterfølgende fra blandt andet arbejdsgiverorganisationerne. Det er klart meldt ud, at fristen for erhvervelse af certifikat bliver forlænget til den 1. juli 2004.

Det uhensigtsmæssige består i, at virksomhederne skal forholde sig til en flydende frist (2 måneder fra lovens ikrafttræden). Det forvirrende består i, at det ikke længere er datoen 1. juli 2004, der er i fokus, men en dato, som først vil blive kendt på det tidspunkt loven træder i kraft.

DA lægger vægt på, at loven indeholder faste skæringsdatoer, der harmonerer med det tidligere udmeldte. DA vil derfor foreslå, at der skal være indgået kontrakt med certificerende organ senest den 1. juli 2004 (denne dato er tidligere udmeldt og kendt), og at certifikatet skal være erhvervet senest den 1. juli 2005.

Såfremt Beskæftigelsesministeriet vælger ikke at holde fast i det foreliggende forslag med to betingelser, men går tilbage til et forslag med en betingelse, vil DA foreslå, at betingelsen bliver, at arbejdsmiljøcertifikatet skal være erhvervet senest den 1. juli 2005.
KONTAKT
Publiceret:
17. oktober 2003