Dansk Arbejdsgiverforening har den 14. november 2003 svaret Beskæftigelsesministeriet i sagen om Høring om overførsel af sekretariatet for Arbejdsmiljøklagenævnet til Den Sociale Ankestyrelse Dansk Arbejdsgiverforening har i brev af 11. november d.å. afgivet høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

For så vidt angår den del af forslaget, der vedrører flytning af sekretariatet for Arbejdsmiljøklagenævnet til Den Sociale Ankestyrelse bemærkes, at DA må fraråde gennemførelse af dette forslag.

DA er af den opfattelse, at der ved etableringen af et uafhængigt klagenævn på arbejdsmiljøområdet er sket en positiv udvikling i behandlingen af klager på arbejdsmiljøområdet. Der er sket en opbygning af en særlig ekspertise på området, der giver en faglig kompetent behandling og dermed forbedret retssikkerhed.

DA finder, at der er en risiko for, at en overflytning af sekretariatet for Arbejdsmiljøklagenævnet til Socialministeriets resort vil svække tilhørsforholdet til Beskæftigelsesministeriet og dermed centrale dele af arbejdsmiljøsystemet.

DA er ligeledes betænkelig ved, at Klagenævnet underlægges lederen af Den Sociale Ankestyrelse, idet der dermed er en risiko for, at nævnets uafhængighed svækkes.

Dette skal ses i lyset af, at lederen for Den Sociale Ankestyrelse får ansvar på det personale- og organisatoriske område, og dermed reelt får instruktionsbeføjelser over for Arbejdsmiljøklagenævnets område. Ansvaret indebærer beføjelser til fordeling af sagsområder og sekretariatsmedarbejdere i forhold til de enkelte afdelinger og dermed en prioritering af sagerne og fordelingen af medarbejderressourcerne.

Der er hermed risiko for, at den ekspertise, der er opbygget i Arbejdsmiljøklagenævnet, kan blive svækket.

Det er derfor afgørende, at den gode fagligt kvalificerede sagsbehandling og Klagenævnets uafhængighed fastholdes, samt at det sikres, at Arbejdsmiljøklagenævnet bevarer nær kontakt til Beskæftigelsesministeriet.

Endelig finder DA, at hovedargumentet for flytningen, nemlig administrative besparelser, kunne opnås på anden måde end ved at overføre sekretariatet for Arbejdsmiljøklagenævnet til Den Sociale Ankestyrelse. Besparelser kunne f.eks. ske gennem initiativer som etablering af kontorfællesskab samt fælles hjælpe- og servicefunktioner.
KONTAKT
Underdirektør
Steen Müntzberg
33 38 92 86
sem@da.dk
Publiceret:
18. november 2003