Dansk Arbejdsgiverforening har den 21. november 2003 svaret Miljøstyrelsen i sagen om Ny EU kemikalieregulering - REACH Med henvisning til Deres brev dateret den 30. oktober 2003 skal Dansk Arbejdsgiverforening herved tilkendegive nogle få foreløbige og overordnede kommentarer vedrørende REACH-forslaget for så vidt angår de mere arbejdsmiljørelaterede aspekter, idet DA som organisation kun dækker sådanne spørgsmål i forhold til reguleringen af kemikalieområdet i EU.

Indledningsvis skal det pointeres, at DA stiller sig meget positiv over for gennemførelse af en reform på kemifeltet i EU, der sigter på en modernisering, simplificering og effektivisering af den eksisterende lovgivning samtidig med, at den forebyggende indsats styrkes. Sigtet med REACH kan man således ikke være uenig i, men spørgsmålet er, om REACH i den foreliggende version har taget tilstrækkelig højde for en række faktorer til at kunne fungere smidigt og ubureaukratisk.

Vi mener, at der til en velovervejet stillingtagen til REACH er behov for en nærmere konsekvensanalyse, der ikke kun retter sig imod omkostningsestimater, men også klarlægger systemets praktiske funktion og konsekvenser. Kommissionen bør opfordres til snarest muligt at gennemføre dette analysearbejde, som endvidere vil kunne anvendes som et basisdokument for det kommende vejledningsskriveri.

Analysen bør omfatte en klarlæggelse og konsekvensvurdering af det forhold, at REACH-reguleringen bevæger sig langt ind på områder, der i forvejen er reguleret af arbejdsmiljødirektiver. Her tænkes især på risikovurdering og til dels på risikohåndtering i medfør af direktiv 98/24 om risici forårsaget af kemiske agenser i arbejdsmiljøet.

Endvidere skal vi om sikkerhedsdatablade, der fortsat bør være det helt primære kommunikationsinstrument i leverandørkæden, fremhæve, at der i dag foreligger et generelt behov for at styrke dette instrument, så det kan leve op til intentionerne om at udgøre brugervirksomhedens fundament til efterlevelse af direktiv 98/24. Vi forventer derfor, at REACH især vil kunne bidrage effektivt hertil. Men et mere effektivt instrument til det forebyggende arbejdsmiljøarbejde i brugervirksomheden opnås næppe ved blot at fylde mere information (eksponeringsscenarier m.v.) i sikkerhedsdatabladet.

Det er af afgørende betydning, at sikkerhedsdatabladet indeholder relevante og overskuelige informationer til brugervirksomhederne, som disse virksomheder så direkte som muligt kan omsætte i nødvendige og tilstrækkelige beskyttelsesforanstaltninger. På den baggrund - og for også at gøre opgaven overskuelig for leverandørerne - bør der i den videre udvikling af REACH sættes fokus på at EU-harmonisere SDS-konceptet i så stor udstrækning som overhovedet muligt.