Et statsligt forankret og enstreget Arbejdsmarkedssystem LH, SALA, FTF, LO og DA har i dag offentliggjort en aftale, der skitserer fremtidens beskæftigelsespolitiske udfordringer og hvilke krav, det stiller til et nyt arbejdsmarkedssystem. Danmark står i de kommende år over for flere store udfordringer, hvor langt flere ældre forlader arbejdsmarkedet, end der er unge, der kommer ind.

I den situation bliver det en helt afgørende forudsætning for at kunne bevare og udvikle velfærdsstaten, at arbejdsmarkedet er velfungerende.

Fleksibilitet, opkvalificering og et effektivt match mellem ledige hænder og ledige job er helt centrale parametre.

For at det skal lykkes, er det helt afgørende, at vi får et visionært og langtidsholdbart arbejdsmarkedssystem - Et nyt system, der bygger på det bedste fra AF og kommunerne. Vores svar er et enstrenget statsligt system, der samtidigt er lokalt forankret. Der skal være en indgang for alle borgere og virksomheder.

I et statsligt forankret system vil det politiske ansvar for at betjene arbejdsmarkedet ligge hos Folketinget og beskæftigelsesministeren, herved sikres der sammenhæng til den overordnede økonomiske politik.
Arbejdskraftchef i DA, Tina Voldby siger:

Strukturkommissionen fremlægger efter nytår deres overvejelser om placering og styring af samfundets opgaver. DA ønsker med denne aftale at sende et klart signal til politikerne: Gør ikke arbejdsmarkedssystemet til en ulykkelig kastebold i en politisk kabale, når der skal forhandles en aftale på plads om fremtidens (amts)kommunale system.

Vi har ikke råd til at eksperimentere med arbejdsmarkedssystemet.

Uanset resultatet af Strukturkommissionens arbejde vil kommunerne med sikkerhed være for små enheder til at kunne håndtere de beskæftigelsespolitiske udfordringer.

Vi har brug for et nyt arbejdsmarkedssystem, der mere effektivt sikrer, at færre lukkes ude fra et aktivt arbejdsliv. Vi skal have gjort op med forsørgerkulturen og hjælpe flere hurtigere fra forsørgelse til at blive selvforsørgende.

Det nuværende system har spillet fallit, når godt 900.000 i den erhvervsaktive alder er på offentlig forsørgelse.

Derfor er der brug for et helt nyt system, hvor evnen til at skabe resultater gennemsyrer hele indsatsen.

Resultat- og bonusaflønning vil give plads til de aktører og medarbejdere, der leverer de gode resultater, herunder de mest effektive kommuner.
Kort om aftalen:
  • Et nyt arbejdsmarkedssystem etableres med en statslig og regional styring og prioritering af indsatsen. Der etableres arbejdsmarkedscentre på lokalt niveau
  • Få regionale enheder, der via kontrakter med det statslige niveau, prioriterer indsatsen i regionen og sikrer tværregionalt samarbejde
  • Et antal lokale arbejdsmarkedscentre, der i den enkelte region står for udmøntningen af de regionale prioriteringer, og dermed varetager den direkte betjening af borgere og virksomheder med målrettet og ensartet service
  • Et nyt system skal som udgangspunkt betjene alle, der anmoder om service og hjælp til at opnå beskæftigelse på ordinære eller særlige vilkår
  • Arbejdsmarkedscentrene skal sikre en professionel og koordineret dialog med virksomhederne og har ansvaret for efter henvendelse fra virksomhederne at formidle arbejdskraft
  • Arbejdsmarkedscentrene skal vurderer jobmuligheder og indsats for alle arbejdssøgende og sikre, at alle er aktivt arbejdssøgende
  • Arbejdsmarkedscentrene tilkender og organiserer konkrete tilbud, som skal sikre arbejdssøgende en hurtig og direkte vej til beskæftigelse
  • Indsatsen og de konkrete tilbud løses på kontraktvilkår af de aktører på markedet, der leverer de bedste resultater
Arbejdsmarked
1. december 2003
KONTAKT
Chefkonsulent
Jørgen Bang-Petersen
33 38 94 14
jbp@da.dk
LÆS MERE
Aftalen Fremtidens arbejdsmarkeds-service