Dansk Arbejdsgiverforening har den 4. januar 2004 svaret Uddannelsesstyrelsen i sagen om Høring vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Geografi som prøvefag m.m.) Dansk Arbejdsgiverforening har modtaget et forslag til ændringer af lov om folkeskolen med høringsfrist d. 5. januar 2004. DA har følgende bemærkninger:

DA støtter ændringen vedrørende fritagelsen for undervisning i kristendomskundskab, der understreger, at faget er et ikke-forkyndende, kundskabsmeddelende fag, der er på linje med de øvrige fag i folkeskolen. For at undgå misforståelser er understregningen af, at skolerne med lovforslaget får pligt til at oplyse og vejlede forældrene, før der træffes beslutning, vigtig for at undgå misforståelser og for at sikre et ensartet grundlag overalt i landet.

DA støtter desuden ændringerne vedrørende elevernes deltagelse i undervisningen. Ved at give kommunerne og skolerne ensartede retningslinjer for registrering m.v. af elevernes fravær sikres, at årsagen til fraværet hurtigst muligt kan afdækkes. Samtidig inddrages forældrene mere aktivt, så opfyldelsen af undervisningspligten understreges - hvad enten den foregår i skolen eller på andre måder. Det er naturligvis bekymrende, hvis elever allerede i de år, hvor grundlaget for deres uddannelses- og arbejdsliv grundlægges, ikke får det fornødne fundament at bygge på.

DA støtter endvidere opfølgningen af ændringerne i lov om social service, som giver mulighed for madordninger i børnehaver med fuld forældrebetaling. Med ændringer i lov om folkeskolen gøres det tilsvarende muligt at etablere madordninger i folkeskolen med fuld forældrebetaling.

DA skal desuden støtte intentionerne vedrørende ændringerne om valg til skolebestyrelserne, således at en mere smidig procedure kan give alle skoletyper mulighed for en sammensætning af skolebestyrelsen, som afspejler det aktuelle elevgrundlag.

Endelig skal DA henvise til høringssvar fra Dansk Industri vedrørende geografi som prøvefag.
KONTAKT
Publiceret:
7. januar 2004