Ikke regres for sygedagpenge Principiel Landsretsdom En afgørelse fra Vestre Landsret fastslår, at kommunerne i arbejdsskadesager ikke bare kan kræve de udbetalte dagpenge retur fra arbejdsgiveren, uden at der er stadfæstet et fornødent ansvarsgrundlag. DA finder afgørelsen meget principiel.

Landsretten afgjorde således i en dom af 21. januar 2004, at en kommune i henhold til sygedagpengeloven ikke havde krav på regres fra virksomheden for udbetalte sygedagpenge. Virksomheden havde nemlig hverken efter færdselsloven, arbejdsmiljøloven eller efter Danske Lovs 3-19-2 såkaldte arbejdsgiverregel noget ansvar for, at medarbejderen var kommet til skade. Virksomheden havde herefter krav på tilbagebetaling af de dagpenge, som kommunen havde opkrævet hos virksomheden.

Kommunerne har i de seneste år hentet millioner af kroner hjem i regres. Alene i 2002 var gevinsten 135 mio. kr.
Konsulent Morten Schønning Madsen siger:

DA finder afgørelsen meget principiel. Vi ser dommen som et klart udtryk for, at en virksomhed eller dennes ansatte skal have handlet ansvarspådragende for, at kommunerne kan søge udbetalte dagpenge tilbage. Afgørelsen viser, at kommunerne ikke bare kan kræve de af kommunerne udbetalte dagpenge retur fra arbejdsgiveren uden fornødent grundlag.

Afgørelsen trækker tæppet væk under den hidtidige praksis, hvorefter kommuner med henvisning til arbejdsmiljøloven bare sender girokort ud efter forgodtbefindende og uden i hvert enkelt tilfælde konkret at have undersøgt, om der er et ansvarsgrundlag for virksomheden.

Afgørelsen bør medføre, at kommunerne af egen drift genoptager en række sager om kommunernes regresadgang efter dagpengelovens § 39, stk. 2. Det er DA's opfattelse, at det principielt gælder for alle forkert afgjorte sager om regres siden indførelsen af § 39, stk. 2.

DA opfordrer derfor samtidig virksomhederne til at kræve pengene tilbage, ligesom beskæftigelsesministeren bør overveje generelt at ophæve regres-bestemmelsen.
Personale og administration
27. januar 2004
KONTAKT
LÆS MERE
VL dom med regreskrav - leb