Beskæftigelsesministerens temapapir om "Udfordringer og krav til beskæftigelsesindsatsen for borgere" Beskæftigelsesministeren har i dag offentliggjort et temapapir om "Udfordringer og krav til beskæftigelsesindsatsen for borgere".

Borgeren er sat i centrum i ministerens notat om udfordringer og krav til beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesindsatsen er imidlertid to-sidet. Der er en indsats rettet mod borgerne og en indsats rettet mod virksomhederne. Virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft, i morgen og på lang sigt, er alt andet lige helt afgørende for at kunne tilrettelægge en jobrettet indsats for ledige, der resulterer i hurtig beskæftigelse

Derfor skal beskæftigelsespolitikken overordnet koordineres, så den hænger sammen med udviklingen på hele arbejdsmarkedet, og støtter op omkring regeringens og Folketingets økonomiske politik i øvrigt.

I fremtiden bliver det helt centralt at sikre, at arbejdsmarkedet fungerer på tværs af kommune-, amts- og landegrænser. Arbejdspladser forsvinder, nye kommer til, kvalifikationskravene ændres. Det stiller krav til et beskæftigelsessystem om en effektiv matchning mellem ledige hænder og ledige job. En sådan opgave kan ikke løses af kommunen, der altid vil have fokus på snævre lokalpolitiske interesser. Derfor er det altafgørende at Folketing og minister bliver "tovholder" i forhold til beskæftigelsesindsatsen.

Mødet mellem borger og myndighed kan derimod fint ske lokalt, men ansvar og overordnede prioriteringer bør ske centralt.

Af notatet fra ministeren fremgår det bl.a. at kommunerne står for 3/5 af den kontakt som 1,2 mio. borgere har med de to systemer hvert år. Notatet dokumenterer også, at der findes stærke og svage ledige i begge systemer.

Det fremgår således, at næsten 30 pct. af de arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere genfinder fodfæstet på arbejdsmarkedet efter mindre end ½ år. For dagpengemodtagere gælder dette for godt 50 pct.

32 pct. af de arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere har modtaget hjælp i 3 år eller mere, mens det kun gælder 15 pct. af dagpengemodtagerne.

Tallene taler deres tydelige sprog om at der er potentiale til forbedringer i begge systemer. Så der er klart behov for et nyt og mere sammentænkt system, der kan levere bedre resultater, så virksomhederne hurtigere kan få dækket deres behov for kvalificeret arbejdskraft og ledige hurtigere kan blive nye medarbejdere.

Ministeren peger endvidere på det alvorlige problem, at der blandt personer, der har modtaget dagpenge eller kontanthjælp i en længere periode, er mange med problemer der rækker ud over ledighed. Der er ingen tvivl om, at for mange mennesker i alt for lang tid blot har fået lov til selv at tackle deres problemer. Nogen er blevet kastebold mellem de to systemer, mens andre på grund af kassetænkning ikke har fået det rette tilbud.
Arbejdskraftchef i DA, Tina Voldby udtaler:

Det er helt afgørende at et nyt beskæftigelsessystem kan leve op de store udfordringer Danmark står overfor i de kommende år med øget internationalisering, stigende kompetencekrav og krav til faglig og geografisk mobilitet.

Ministeren dokumenterer med sine analyser at hverken AF eller kommunerne hidtil har leveret imponerende resultater. Jeg er her helt enig med ministeren i at drivkraften i et nyt system skal være en beskæftigelsesrettet indsats, der understøttes af klare økonomiske incitamenter for alle involverede.

Ministerens tal rammer en tyk pæl igennem myten om at kontanthjælpsmodtagere pr. definition er en specielt svag gruppe da også mange kontanthjælpsmodtagere finder tilbage på arbejdsmarkedet i løbet af kort tid. Det gælder også ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Det er derfor helt afgørende, at alle fremover bliver vurderet ens i forhold til deres muligheder på arbejdsmarkedet. Dette er en forudsætning for, at indsatsen kan tilrettelægges med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og behov.

Det er bekymrende at så mange - i så lang tid - har fået lov til at glide længere og længere væk fra arbejdsmarkedet fordi ingen af de to systemer har påtaget sig ansvaret for dem som nu er havnet på kanten af arbejdsmarkedet.

Fordi kommunerne i dag har ansvaret for langt de fleste bør det ikke blive et argument for at kommunerne i fremtiden skal have ansvaret for alle. Det understreges klart af de manglende resultater i den kommunale opgaveløsning. Og da slet ikke når kommunerne kun er blevet store fordi de fastholder mennesker på passiv forsørgelse alt for længe.
Arbejdsmarked
2. februar 2004
KONTAKT
Chefkonsulent
Jørgen Bang-Petersen
33 38 94 14
jbp@da.dk
LINKS
Læs hele beskæftigelsesmi-nisterens temapapir her