Dansk Arbejdsgiverforening har den 9. april 2003 svaret Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration i sagen om Høringssvar på forslag til lov om ændring af udlændingeloven j.nr. 2002/4000-30 Integrationsministeriet har anmodet om Dansk Arbejdsgiverforenings (DA) bemærkninger til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (reform af aktiverings- og undervisningsindsatsen på asylcentrene samt reform af systemet vedrørende udbetaling af kontante ydelser til asylansøgere mv.).

Lovforslaget skal sikre, at aktiverings- og uddannelsesindsatsen styrkes i asyltiden og at udlændinge kun modtager lommepenge, såfremt de aktivt deltager i aktiverings- og uddannelsestilbuddene.

DA ser lovforslaget som led i udmøntningen af 4-partsaftalen om styrket integration - for så vidt angår anbefalingen om, at:
  • "Asylansøgere skal forpligtes til at deltage i arbejdet på asylcenteret, i frivilligt arbejde eller på anden vis udføre funktioner, som modydelse for at modtage lommepenge"
  • "Undervisnings- og aktiveringstilbuddene til asylansøgere skal gøres mere orienteret mod danskundervisning og mere erhvervsrettede"
Lovforslaget indebærer, at:
  • Der indføres en egentlig kontrakt mellem asylcentret og den enkelte. Kontrakten skal beskrive, hvilke opgaver den enkelte skal udføre og beskrive, hvilke uddannelsesaktiviteter mv. den enkelte har pligt til at deltage i
  • Kontrakten udbygges gradvist med beskrivelser af den enkeltes kompetencer. Kontraktens oplysninger herom stilles efterfølgende til rådighed for kommunerne
  • De asylansøgere, som ikke opfylder deres forpligtelser, vil modtage lavere ydelser
  • Der indføres et obligatorisk introduktionskursus, som skal give kendskab til det danske samfund og sprog, samt at registrerede asylansøgere skal have tilbud om danskundervisning
  • De kontante ydelser fremover opdeles i en grundydelse til mad og en tillægsydelse til tøj og lommepenge. Tillægsydelsen gøres bagudbetalt og afhængig af, om den enkelte har opfyldt sin kontrakt
  • Niveauet for ydelserne justeres med lovforslaget, så det udbetalte beløb ikke kan overstige rådighedsbeløbet ved senere udbetaling af starthjælp
  • Asylansøgere med særlige kvalifikationer kan få særlige tilbud, som gør det muligt for dem at søge arbejdstilladelse, jf. positivlisten
Det er DA's vurdering, at lovforslaget i høj grad udmønter intentionerne og anbefalingerne fra 4-partsaftalen om integration. DA støtter derfor lovforslaget.

Lovforslaget skal dog justeres, så det eksplicit fremgår, at introduktionskurset i asylfasen også vil indeholde oplysninger om det kommende introduktionsprogram m.v. Hermed kan det sikres, at lovforslaget også udmønter 4-partsaftalens anbefaling om at:
  • "Asylfasen kan anvendes til at forberede mødet med kommunen og til indtræden i introduktionsprogrammet, herunder klargøre hvilke forventninger, der er til arbejdsmarkedsdeltagelse"
Asylansøgere i praktik på virksomheder Det foreslås i lovforslaget, at asylansøgere skal have mulighed for at komme i praktik på virksomheder. Mange asylansøgere får afslag på deres ansøgning om opholdstilladelse og skal derfor forlade Danmark.

Virksomhedspraktik bør derfor - med mindre det sker for asylansøgere med særlige kvalifikationer (positivlisten) - bruges i et forholdsvis begrænset omfang med korte forløb på frivillig basis.

Der er mange ledige flygtninge og indvandrere, som allerede har opnået opholdstilladelse og virksomhederne kan med fordel fokusere på integration af denne gruppe frem for en gruppe, som efter kort tid risikerer at blive sendt ud af Danmark.
KONTAKT
Publiceret:
11. april 2003