Dansk Arbejdsgiverforening har den 24. marts 2003 svaret EF-Specialudvalget vedrørende arbejdsmarkedet og sociale forhold i sagen om Høring om udkast til notat om procedure for udarbejdelse af Den nationale handlingsplan for beskæftigelse 2003 - NAP2003 Beskæftigelsesministeriet har ved e-mail mandag den 17. marts 2003 sendt et udkast til notat om procedure for udarbejdelse af Den nationale handlingsplan for beskæftigelse 2003 - NAP2003 til skriftlig høring i EF-specialudvalget med frist til bemærkninger den 24. marts 2003.

Arbejdsmarkedets parter (LO, FTF, AC, LH, SALA og DA) har noteret sig de tidsmæssige forskydninger, som er en konsekvens af den nye strømligning af procedurerne vedrørende de overordnede økonomisk-politiske retningslinier og beskæftigelsesretningslinierne, således at tidsplanen for udarbejdelsen af NAP'en udskydes fra 1. halvår til 2. halvår.

Som noget nyt foreslår Beskæftigelsesministeriet i notatet en formel inddragelse af Landsarbejdsrådet, LAR (pr. 1. juli 2003 Beskæftigelsesrådet). Det er uklart, hvilken rolle der er tiltænkt Beskæftigelsesrådet i processen. Er der alene tale om, at Beskæftigelsesrådet overtager den rolle, som tidligere lå hos arbejdsmarkedets parter om at stå for udarbejdelsen af en redegørelse for initiativer, som arbejdsmarkedets parter har taget på de områder, hvor der i EU's beskæftigelsesretningslinier er en opfordring til initiativer fra parterne, eller lægges der fra ministeriets side op til en egentlig dialog med Beskæftigelsesrådet om de politiske initiativer, som det nationalt er nødvendigt at tage for at leve op til målsætningerne i den europæiske beskæftigelsesstrategi.

Såfremt der alene er tale om, at Beskæftigelsesrådet skal være koordinerende i relation til ar-bejdsmarkedets parters selvstændige bidrag til den nationale handlingsplan for beskæftigelsen, er det arbejdsmarkedets parters vurdering, at der intet beskæftigelsespolitisk er at vinde herved, men at man tværtimod vil få en endnu mere besværlig forretningsgang. Hertil kommer, at ministeriets forslag til termin for et bidrag fra Beskæftigelsesrådet primo august måned vil betyde, at Beskæftigelsesrådet skal planlægge at afholde et ekstraordinært møde i den mødefri periode omkring sommerferien.

Arbejdsmarkedets parter finder derfor ikke, at der er behov for ændringer i den hidtidige procedure for udarbejdelsen af parternes selvstændige bidrag til NAP'en. Parterne lægger fortsat vægt på, at både regeringen og parterne kan præsentere sine initiativer i den samme handlingsplan.

Arbejdsmarkedets parterne finder derimod, at det vil være langt mere perspektivrigt, hvis Beskæftigelsesrådet blev inddraget i fastlæggelsen af den nationale politik, som regeringen vil gennemføre for at leve op til de politiske mål i beskæftigelsesretningslinierne. Det forudsætter, at regeringen, når det kommende års beskæftigelsesretningslinier ligger klar, kan præsentere Beskæftigelsesrådet for de nationale udfordringer i den forbindelse, og de overvejelser, som regeringen gør sig om de nødvendige politiske initiativer.

På det grundlag kan regeringen indhente Beskæftigelsesrådets vurderinger af, om de fremlagte initiativer er hensigtsmæssige til at nå målene eller om andre foranstaltninger bør tages i anvendelse.

Det mest praktiske vil være at gennemføre drøftelsen i Beskæftigelsesrådet om udfordringer og politiske initiativer som følge af det nye års beskæftigelsesretningslinier før sommerferien, og at Beskæftigelsesrådet efterfølgende - i september måned - drøfter den samlede nationale handlingsplan forud for inddragelse af Folketinget og inden handlingsplanen sendes til EU-Kommissionen.
KONTAKT
Chefkonsulent
Jørgen Bang-Petersen
33 38 94 14
jbp@da.dk
Publiceret:
27. marts 2003