Dansk Arbejdsgiverforening har den 8. juli 2003 svaret Arbejdsdirektoratet i sagen om Høring af bekendtgørelse om rådighed for personer, der ansøger om eller modtager kontanthjælp eller starthjælp alene på grund af ledighed.

I brev af 26. juni 2003 har Arbejdsdirektoratet sendt bekendtgørelse om rådighed for personer, der ansøger om eller modtager kontanthjælp eller starthjælp alene på grund af ledighed med tilhørende vejledning til høring stilet til Beskæftigelsesrådet.

Ledernes Hovedorganisation (LH), Sammenslutningen af landbrugets Arbejdsgiverforeninger (SALA) og Dansk Arbejdsgiverforening (DA) er positive over for, at der nu fastsættes regler for, hvad det vil sige at stå til rådighed for arbejdsmarkedet som modtager af kontanthjælp eller starthjælp alene på grund af ledighed. Det er afgørende for håndhævelsen af kravet om, at ledige skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, at de gældende regler fremstår samlet og så klart som muligt. LH, SALA og DA lægger vægt på, at der med de nye regler tages et væsentligt skridt til at sikre parallelle regler om rådighed for alle arbejdsmarkedsparate.

LH, SALA og DA har herudover følgende bemærkninger til det fremsendte materiale:

Efter LH, SALA og DA's vurdering er der et formelt problem i indledningen til bekendtgørelsen, hvor det fastslås, at de nye regler er fastsat efter forhandling med Beskæftigelsesrådet. Det nye Beskæftigelsesråd er ikke i funktion før tidligst efter sommerferien, hvor rådet har sit første konstituerende møde. Dette tidspunkt ligger efter Arbejdsdirektoratets forslag til ikrafttræden af bekendtgørelsen.

I § 3, stk. 3 om lediges CV vil LH, SALA og DA foreslå, at der indsættes en henvisning til bestemmelserne i lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Bestemmelserne i §§ 7 og 8 kan læses på den måde, at det kun er ved formidlet arbejde eller ved aktiveringstilbud, at en person skal stå til rådighed for arbejde med dags varsel. Efter LH, SALA og DA's opfattelse bør der indføjes en bestemmelse om, at personen skal være aktivt arbejdssøgende, og at personen kan og vil overtage arbejde med dags varsel.

LH, SALA og DA har med tilfredshed noteret sig, at reglerne i § 9 om krav til transporttid i det væsentligste fastsættes, som de i dag gælder for forsikrede ledige. Det gælder udgangspunktet om, at ledige skal kunne overtage arbejde med en samlet daglig transporttid fra bopæl til arbejdssted på op til 3 timer med offentlige transportmidler, reglerne om i særlige tilfælde at udvide kravet til 4 timer og reglen om, at mellem- og højtuddannede uanset daglig transporttid skal kunne overtage arbejde, hvis det er nødvendigt for at få ledige stillinger besat med kvalificeret arbejdskraft.

LH, SALA og DA undrer sig derimod over, at reglen for forsikrede ledige om, at der efter 3 måneders sammenlagt ledighed er en pligt til at kunne overtage arbejde med en samlet daglig transporttid på mere end 3 timer med offentlige transportmidler ikke medtages i bekendtgørelsen, men fremgår af vejledningen. I vejledningen er det skærpede krav efter 3 måneders ledighed et blandt flere elementer, der kan indgå i vurderingen af særlige tilfælde. Hermed gøres betingelsen om et udvidet krav til transporttid efter 3 måneders ledighed til et skøn og ikke en klar regel.

LH, SALA og DA skal derfor foreslå, at det af bekendtgørelsen kommer til at fremgå, at der mindst gælder de samme regler om krav til transporttid for kontant- og starthjælpsmodtagere som for forsikrede ledige.

I § 19 stk. 2 slås det fast, at hjælpen ophører, hvis en person uden rimelig grund har gentagne udeblivelser fra et tilbud. Det er efter LH, SALA og DA's vurdering uklart, hvad der præcis menes med gentagne gange. Når det henses til, at der er tale om arbejdsmarkedsparate, finder LH, SALA og DA, at det bør fremgå mere præcist i vejledningen, hvor mange gange gentagne gange er. Det er ligeledes LH, SALA og DA's opfattelse, at vejledningens påpegning af, at et fravær på over 50 pct. i en periode vil kunne begrunde, at hjælpen ophører, bør strammes betydeligt.
KONTAKT
Chefkonsulent
Jørgen Bang-Petersen
33 38 94 14
jbp@da.dk
Publiceret:
11. juli 2003