Dansk Arbejdsgiverforening har den 27. februar 2004 svaret Undervisningsministeriet, Uddannelsesstyrelsen, i sagen om Høring vedrørende Bekendtgørelse om vejledning om gennemførelse af uddannelser på Undervisningsministeriets område Dansk Arbejdsgiverforening har modtaget et udkast til bekendtgørelse om vejledning om gennemførelse af uddannelser på Undervisningsministeriets område med høringsfrist til d. 27. februar.

DA er overordnet tilfreds med udkastet til bekendtgørelsen. Vejledning i forbindelse med gennemførelse og afslutning af uddannelser - herunder også vejledning i forbindelse med overgang til job - har med vedtagelsen af ændringer i uddannelseslovene om vejledning fået et fælles formål og sigte. Det fælles regelsæt, der fastlægges med bekendtgørelsen, er derfor et vigtigt skridt for at opnå en ensartet og gennemsigtig vejledning af de enkelte studerende.

DA skal dog foreslå, at formålet med ændringerne i de enkelte uddannelseslove, som beskrevet i de almindelige bemærkninger til Lov om ændring af lov om ændringer af forskellige love på Undervisningsministeriet område indgår i bekendtgørelsens formålsparagraf, så der ikke sker en sammenblanding af formål og indsats. Tilsvarende at ordvalget fra lovbemærkningerne føres videre i bekendtgørelsesteksten, så der ikke refereres til uddannelses- og beskæftigelsesønsker men til uddannelses- og erhvervsmuligheder. DA skal foreslå, at formålsparagraffen formuleres som følger:

(§1) "Formålet med vejledningen er, at den enkelte elev, kursist eller studerende gennemfører den valgte uddannelse, så unødigt frafald undgås og begrænses. Vejledningen skal støtte elevens valg undervejs i forløbet og sikre, at der er sammenhæng mellem valgene og de efterfølgende uddannelses- og erhvervsmuligheder samt muligheder for at tilegne sig brede uddannelses- og studiekompetencer, herunder studiemetoder, hensigtsmæssige læse- og arbejdsvaner samt samarbejdsformer."

DA skal tilsvarende henvise til teksten i lovbemærkningerne vedrørende §3 om vejledningens indhold. I lovbemærkningerne beskrives indholdet i den individuelle vejledning, og da det samtidig understreges, at elever og studerende får en erhvervsrelevant vejledning, bør det også fremgå af bekendtgørelsen, så elever og studerende får et grundlag for valg af erhverv samt vejledning i forbindelse med overgang til job. DA skal foreslå, at indholdsparagraffen for så vidt angår den individuelle vejledning formuleres som følger:

(§3, stk. 1) "Den individuelle vejledning omfatter både personlige, sociale og uddannelsesmæssige forhold og tager udgangspunkt i elevens forudsætninger samt i formålet, indholdet og strukturen af den uddannelse, som eleven er tilmeldt eller er begyndt på og i den beskæftigelse, uddannelsen tager sigte på."

DA skal endelig pege på, at der bør ske en ændring af §3, stk. 3, punkt 3, så det fremgår, at sammensætningen af det samlede uddannelsesforløb har betydning for senere uddannelse og erhverv. Punkt 3 bør således lyde:

"tilrettelæggelsen af uddannelsesforløbet med hensyn til valg af fag, valgfag, specialefag, projekter m.m. i forbindelse med senere uddannelse og erhverv."
KONTAKT
Publiceret:
1. marts 2004