Enighed om mæglingsforslag Med mæglingsforslaget er der skabt et fornuftigt grundlag for arbejdsmarkedet i de næste tre år, mener DA. Forligsmanden kunne søndag aften fremlægge en mæglingsskitse, der kunne accepteres af både LO og DA.

Mæglingsskitsen sammenkæder de indgåede forlig og fastlægger vilkårene for fornyelse af de 3-4 procent af områderne, der ikke selv har kunnet opnå enighed.
Administrerende direktør i DA, Jørn Neergaard Larsen, siger:

Med mæglingsforslaget har vi fået en god løsning, der er bygget op over de overenskomstresultater, der er skabt af brancherne over de seneste måneder.

Det, der kendetegner overenskomstfornyelsen denne gang er, at arbejdsgiverne er gået dybere ind i velfærdsområder som barsel og sygdom, og det er meget tilfredsstillende, at spørgsmålet om barselsudligning har kunnet håndteres af parterne selv.

Vi har fået skabt et fornuftigt grundlag for det danske arbejdsmarked de næste tre år, og der er også nogle af resultaterne, der rækker endnu længere frem.
Derudover er der opnået enighed om en barselsudligning, der skal udjævne udgifterne imellem brancherne. Forligsteksten lyder:

"LO og DA er enige om, at der etableres en ordning, der inden for nærmere fastsatte bestemmelser udligner virksomhedernes overenskomstmæssige udgifter til barsel, således at udgiften ikke påhviler den enkelte arbejdsgiver alene.

Formålet er at understøtte et arbejdsmarked med lige muligheder for kvinder og mænd.

Alle virksomheder i arbejdsgiverorganisationer, der er medlemmer af Dansk Arbejdsgiverforening, indgår i barselsudligningsordninger. Disse ordninger er obligatoriske for de overenskomstdækkede medarbejdere. Ordningerne består overvejende af branchevise udligningsordninger, der er kædet sammen i en fælles udligningsordning. Etablerede ordninger indgår hermed i den fælles udligning.

Ordningerne, der forudsætter opretholdelse af fuld dagpengerefusion, etableres snarest muligt og senest den 1. juli 2005 - afhængigt af de administrative muligheder.

På basis af en af DA udarbejdet redegørelse drøfter LO og DA én gang årligt udviklingen i barselsudligningen".

Supplerende oplysninger:
  • Refusionen i udligningsordningen er fuld løn dog med et loft, der tager højde for overenskomsternes bestemmelser om løn under barsel.
  • Refusionen er fastsat til maksimalt 115 kr. i timen ved ordningens start. Dertil kommer pension og andre overenskomstbestemte omkostninger.
  • Refusionsperioden er sat til de 26 uger, hvor de fleste overenskomster giver fuld løn inden for et lønloft.
  • Den fælles udligningsordning dækker samlet set mere end 80 procent af virksomhedernes overenskomstmæssige udgifter. Dertil kommer eventuelt yderligere udligning inden for de branchevise ordninger.
  • Bidraget til den fælles udligningsordning svarer til 785 kr. om året pr. medarbejder pr. 1. juli 2005.
  • Udligningsordningerne er obligatoriske for de overenskomstdækkede medarbejdere, og virksomhederne kan desuden vælge at lade udligningen omfatte øvrige medarbejdere.
For indholdet i de enkelte overenskomster henvises til medlemsorganisationerne.
Arbejdsmarked
22. marts 2004
KONTAKT