Ligelønsstatistik er kun bureaukrati Kønsopdelt lønstatistik kan ikke trænge bag ligelønstallene på det kønsopdelte arbejdsmarked og vil alene være en administrativ byrde for virksomhederne, mener DA. Oppositionen har planer om at genoplive kravet om, at virksomheder skal udarbejde den kønsopdelte lønsstatistik.

DA's og LO's fælles analyserapport fra efteråret 2003 "Kvinders og mænds løn" afliver dog en væsentlig del af myten om, at sådan en statistik i det hele taget vil medvirke til at forklare lønnen. Når tallene renses for faktorer som arbejdsfunktion, uddannelse, erfaring m.m., resterer der en uforklaret lønforskel på 3 pct. på arbejderområdet og 7 pct. på funktionærområdet. En sådan sammenligning af summariske løngennemsnit tager ikke højde for, at der i vid udstrækning er forskelle i de karakteristika, der påvirker løndannelsen. Har kønnene forskellig adfærd og forskellige karakteristika i øvrigt, kan det give sig udslag i forskellige lønninger.

Statistiske data giver nemlig ikke tilstrækkelig viden om alle faktorer. Mange karakteristika kan ikke fuldt ud observeres og dermed måles. Det er derfor ikke muligt på baggrund af statistiske data fuldt ud at forklare de observerede lønforskelle, men det er dog muligt at komme problemstillingen nærmere end ved blot at sammenligne summariske løngennemsnit.

På det individuelle niveau er der en lang række karakteristika, som kan påvirke den enkelte lønmodtagers løn, herunder uddannelse, erfaring, mobilitet og fravær på arbejdsmarkedet.

Analyserne viser, at det kønsopdelte arbejdsmarked i form af forskellige arbejdsfunktioner og branchetilhørsforhold forklarer en del af de observerede lønforskelle.
Ansættelsesretschef Flemming Dreesen siger:

Det er beskæmmende, at oppositionen gang på gang mod bedre vidende fremdrager kravet om kønsopdelt lønsstatistik på virksomhederne.

Det kønsopdelte arbejdsmarked er således en af hovedårsagerne til de observerede lønforskelle.

Det giver derfor ingen mening at pålægge virksomhederne at udarbejde kønsopdelt lønstatistik, idet en sådan statistik ikke giver et meningsfuldt billede af lønforskellene mellem mænd og kvinder og de bagvedliggende faktorer. En sådan statistik er uproduktiv og vil være ekstrem byrdefuld for virksomhederne. Lovgivningen er endda sådan indrettet, at der intet er til hinder for, at de medarbejdere, der måtte ønske det, kan fremlægge deres lønninger.
Personale og administration
23. marts 2004
KONTAKT
Ansættelsesretschef
Flemming Dreesen
33 38 94 10
fld@da.dk