Statsligt ansvar for
uddannelse og beskæftigelse
Staten og Folketinget skal tage mere ansvar for den fremtidige uddannelses- og beskæftigelsespolitik, foreslår DA til Strukturkommissionen. Dansk Arbejdsgiverforening mener, at Folketinget og staten bør påtage sig et større - ikke mindre - ansvar for beskæftigelses- og uddannelsespolitik i fremtiden. Det vil gøre det muligt at styre begge områder med et klart sigte på arbejdsmarkedets behov for kvalificeret og mobil arbejdskraft. Og det vil sikre de bedste vilkår for beskæftigelsen i Danmark og et solidt økonomisk fundament under fremtidens velfærdssamfund.

Det er hovedlinjen i det høringssvar, som DA netop har afsendt til Indenrigs- og Sundhedsministeriet som reaktion på Strukturkommissionens betænkning. Høringsfristen er i morgen, onsdag den 7. april.
Direktør i DA, Henrik Bach Mortensen, siger:

Staten må have sikkerhed for at kunne ændre kursen hurtigt og effektfuldt, når arbejdsmarkedets behov ændrer sig. Hurtig omstilling bliver en af de vigtigste dyder i fremtidens uddannelses- og beskæftigelsespolitik, og det kan kun stat og Folketing garantere.
Fremtidens beskæftigelsespolitik skal - ifølge DA - understøtte et dynamisk og fleksibelt arbejdsmarked, skabe fuldstændigt udbud af ledig arbejdskraft, kunne reagere hurtigt på strukturelle og konjunkturelle ændringer - og på alle niveauer være organiseret efter arbejdsmarkedets behov med fokus på effekter, resultater og incitamenter.

Placering af ansvaret for ledige i kommunerne, som Strukturkommissionen anbefaler, vil ikke bidrage til at nå de mål, mener DA, men tværtimod betyde, at:
  • Folketinget og ministeren afskriver sig direkte indflydelse på beskæftigelsespolitikken,
  • Regeringens 2010-målsætninger for beskæftigelsen vil blive sværere at nå på grund af flaskehalse,
  • Flere vil blive fastholdt i ledighed,
  • Mobiliteten på arbejdsmarkedet vil svækkes, og
  • Hensynet til virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft må forventes at blive nedprioriteret.
Direktør i DA, Henrik Bach Mortensen, siger:

Beskæftigelsespolitikken skal styres sikkert af staten og organiseres med færre regioner end i dag. Hverken de nuværende regioner eller de kommende kommuner er store nok til den udfordring. Samtidig er det vigtigt, at vi får et enstrenget system med én fælles indgang for alle virksomheder og ledige. Staten skal altså tage mere ansvar end i dag, hvor den ene gruppe ledige håndteres af kommunerne.
  • Tilsvarende lægger DA i høringssvaret op til, at staten tager større ansvar end i dag på uddannelsesområdet - konkret ved at overtage ansvaret for gymnasie-, hf- og VUC-uddannelserne, der i dag drives af amterne.
  • Uddannelserne bør overgå til at være statsstyrede via den selveje-model, som kendes fra erhvervsskolerne, for at etablere ens principper for styring og drift af uddannelsesinstitutionerne og bedre mulighed for at koordinere på tværs af uddannelser og geografi.
DA kan derfor ikke støtte en model, hvor amter eller regioner får et ansvar på uddannelsesområdet, som Strukturkommissionen peger på som en mulig model.

En sådan model vil svække muligheden for at skabe sammenhæng mellem det landsdækkende behov for arbejdskraft og regionale beslutninger om at udbyde eller ikke udbyde bestemte uddannelser.
Direktør i DA, Henrik Bach Mortensen, siger:

Også på uddannelsesområdet må staten tage et større ansvar og sikre, at der skabes et sammenhængende nationalt uddannelsessystem. Det skal sikre, at man så vidt muligt uddanner efter arbejdsmarkedets behov - og at uddannelserne giver kompetencer, der kan bruges i hele landet og uden for landets grænser. Staten skal både have det indholdsmæssige ansvar og ansvaret for udbud, finansiering og drift. Det sikrer en statslig selveje-model, der er gode erfaringer med.
Arbejdsmarked
6. april 2004
KONTAKT
LÆS MERE
FølgebrevBeskæftigelses-områdetUddannelses- områdetRevaliderings-indsats og EU's socialfond