Dansk Arbejdsgiverforening har den 6. april 2004 svaret Indenrigs- og Sundhedsministeriet i sagen om Strukturkommissionens betænkning Høringssvaret i PDF-format:

Beskæftigelsesområdet

Uddannelsesområdet

Den amtslige revalideringsindsats og EU's socialfond
Resumé Regeringen nedsatte i efteråret 2002 en Strukturkommission, der fik til opgave at vurdere den nuværende opgavefordeling imellem stat, amt og kommune, herunder overveje alternative modeller.

Strukturkommissionen afgav den 7. januar 2004 sin betænkning, som Indenrigsministeriet den 12. januar 2004 har anmodet om bemærkninger til.

Vedlagte høringssvar peger på, hvordan der efter Arbejdsgivernes opfattelse kan sikres en enkel, sikker og hurtig offentlig service, en højere grad af ensartede afgørelser truffet af det offentlige samt hvordan virksomhederne i fremtiden kan sikres en tilstrækkelig velkvalificeret og omstillingsparat arbejdsstyrke.

Høringssvaret afgives i to dele:
  • En del, som retter sig mod beskæftigelsesområdet og afgives på vegne af SALA, LH og DA
  • En del, som retter sig mod uddannelsesområdet og afgives på vegne af SALA og DA
Dertil kommer vedlagte DA-bemærkninger vedrørende to specifikke områder, som i dag varetages i amterne - den amtslige revalideringsindsats og EU's socialfond.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader
KONTAKT
Publiceret:
6. april 2004