StrukturStatistik 2003
  • Detaljeret lønstatistik for året 2003
Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 569.000 lønmodtagere på DA-området.

Af de 569.000 lønmodtagere udgør voksne 526.000, hvoraf de 226.000 er funktionærer, mens de 300.000 er arbejdere eller funktionærlignende arbejdere. Elever og unge under 18 år udgør de resterende 43.000 lønmodtagere.

Lønfordeling Fordelingen af de enkelte lønmodtageres fortjeneste er vist i figuren herunder. Det anvendte lønbegreb er fortjeneste ekskl. genetillæg pr. præsteret arbejdstime.

For alle lønmodtagere under ét er den hyppigst forekommende timefortjeneste 170 kr. (8,11 pct. af lønningerne).

Medianlønnen er 181,64 kr. pr. time og den gennemsnitlige timefortjeneste er 199,53 kr.

Halvdelen af lønmodtagerne ligger med timefortjenester mellem 149,87 kr. (nedre kvartil) og 225,48 kr. (øvre kvartil).
Arbejdsomkostningernes sammensætning Lønmodtagerne er opdelt i tre grupper, nemlig (1) almindelige lønmodtagere, (2) ledere og medarbejdere med særligt ansvar og (3) elever og unge under 18 år. Årsagen hertil er, at lønforholdene er grundlæggende forskellige for de tre grupper.

Arbejdsomkostningernes sammensætning for de tre gennemgående lønmodtagergrupper og for forskellige ansættelsesvilkår er vist i tabellen nedenfor. Det fremgår af disse gennemsnitstal, at den altovervejende del af virksomhedernes arbejdsomkostninger består af lønmodtagernes fortjeneste.

Virksomhedens arbejdsomkostninger udgør i gennemsnit i alt 211,01 kr. pr. time for alle lønmodtagere under ét. Heraf går 6,32 kr. til øvrige arbejdsomkostninger, mens genetillæg udgør 5,16 kr. Af lønmodtagernes fortjeneste ekskl. genetillæg på 199,53 kr. udgør betalinger i forbindelse med sygefravær mv. 6,24 kr., ferie- og søgnehelligdage 25,51 kr., personalegoder 1,47 kr., mens pensionsbidrag udgør 20,90 kr.

For arbejdere udgør pensionen en lidt mindre andel af smalfortjenesten end for funktionærer. Til gengæld udgør genebetalingerne en større andel af de samlede arbejdsomkostninger for arbejdere end for funktionærer.
Lønomkostningernes udvikling Lønomkostningerne (fortjenesten) påvirkes af ændringer i bl.a. genebetalinger, betalinger ved ferie og feriefridage, arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger og personalegoder.

Den gennemsnitlige fortjeneste ekskl. genetillæg steg 3,7 pct. for voksne fra 2002 til 2003, jf. tabellen på side 6. Den tilsvarende stigningstakt fra 2001 til 2002 var 4,2 pct.

Lønudviklingen i StrukturStatistikken afspejler dels ændringer for de lønmodtagere, som indgår i statistikken i både 2002 og 2003 (identiske personer) og dels populationsforskydninger, jf. afsnit om metode.

Virksomhedernes arbejdsomkostninger ekskl. genetillæg steg med 3,9 pct. fra 2002 til 2003. Stigningen i arbejdsomkostningerne er således lidt højere end stigningen i fortjenesten. Dette skyldes især en kraftig stigning i betalingen til ATP, idet kompensationen bortfaldt i 2003.
Nyheder og særlige forhold StrukturStatistik 2003 følger samme metode og systematik som tidligere års StrukturStatistik.

Der er dog foretaget en mindre justering af imputationsprocedurerne (estimation af manglende værdier), således at målgrupperne for imputation identificeres endnu mere præcist. Dette gælder dels for imputation af fraværs-betalinger og dels for imputation af SH-betaling for timelønnede, og dermed er imputation af fravær og SH-betaling bortfaldet for mindre grupper.

Ændringen har ingen betydning for niveauet for fortjenesten ekskl. genetillæg, hvorimod gruppernes smalfortjeneste (hvor bl.a. fraværs- og SH-betalinger er fratrukket) bliver lidt højere.

I StrukturStatistik 2003 er der i lighed med StrukturStatistik 2002 imputeret barselsfravær for kvindelige fast-lønnede funktionærer, jf. Statistik-Nyt "StrukturStatistik 2002". Grundet en bedre indberetningskvalitet i 2003 har imputationerne af barselsfravær været begrænsede. Niveauet for den gennemsnitlige timefortjeneste ekskl. genetillæg for funktionærer er dermed 0,3 pct. højere i 2003, end den ville have været uden imputation, mens den tilsvarende påvirkning i 2002 var 0,6 pct.

Alle stigningstakter i StrukturStatistik 2003 er beregnet således, at de er upåvirkede af ændringerne i imputationsprocedurerne.

Løndelen personalegoder indeholder ikke fri telefon - i lighed med StrukturStatistik 2002 - idet fri telefon blev B-indkomst fra og med 2002.

Løndelen pension indeholder - i lighed med StrukturStatistik 2002 - SP-bidraget på 1 pct.
Metode I beregningerne af lønudviklingen indgår kun voksne lønmodtagere beskæftiget i virksomheder, der indgår i statistikken i både 2002 og 2003. Derved undgås tilfældige variationer som følge af ændringer i statistikkens dæknings-grad.

Ændringen i gennemsnitsfortjene-sten afspejler dermed dels ændringer i lønnen for den enkelte lønmodtager, som indgår i statistikken i både 2002 og 2003 og dels ændringer i populationens sammensætning ved til- og afgange af lønmodtagere på identiske virksomheder.

Ændringer i populationens sammensætning kan have mange årsager og kan komme til udtryk på mange måder. For eksempel forlader ældre medarbejdere arbejdsmarkedet og unge med kortere erhvervserfaring kommer til. Konjunkturerne, og dermed beskæftigelsen, varierer henover brancher, regioner og arbejdsfunktioner.
Yderligere offentliggørelse Internetversionen af lønstatistikken, NetStat, forventes at foreligge den 24. maj 2004.

PCStat-udgaven forventes at foreligge den 2. juni 2004.

I bogform foreligger statistikken ultimo juni 2004. Henvendelse herom kan rettes til DA-Forlag, tlf. 33 38 92 24.
KONTAKT
Publiceret:
17. maj 2004
LÆS MERE
Arbejdsom- kostningernes Sammen- sætningGennemsnit, voksneDen årlige lønudviklingPrintvenlig udgave