Dansk Arbejdsgiverforening har den 10. maj 2004 svaret Uddannelsesstyrelsen/Juridisk Kontor i sagen om Udkast til bekendtgørelse om vejledning om valg af videregående uddannelse og erhverv Dansk Arbejdsgiverforening har modtaget udkast til bekendtgørelse om vejledning om valg af videregående uddannelse og erhverv til høring med høringsfrist d. 11. maj 2004.

DA er tilfreds med, at udkastet til bekendtgørelse både lægger vægt på valg af uddannelse og valg af erhverv, som det fremgår af bekendtgørelsesudkastets kapitel 2 vedrørende vejledningens indhold. Det er en tilfredsstillende udmøntning af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv, hvor det fremhæves, at vejledningen skal inddrage den enkeltes personlige forudsætninger og det forventede behov for uddannet arbejdskraft og selvstændige erhvervsdrivende - en formulering, som DA støttede i sit høringssvar.

DA vil dog foreslå, at § 5,3 ændres, så teksten er i overensstemmelse med lovens § 12, 2. Heraf fremgår, at vejledningen skal inddrage arbejdsmarkedets krav til kvalifikationer og de mulige fremtidige beskæftigelsesmuligheder i Danmark og i udlandet. Bekendtgørelsesudkastet nævner blot, at vejledningen skal bidrage til, at den enkelte ser sin egen uddannelses- og beskæftigelsesmæssige situation… i sammenhæng med den uddannelses- og erhvervsmæssige udvikling både i Danmark og i udlandet. Denne formulering sikrer ikke i tilstrækkelig grad, at lovens målsætning opfyldes jf. lovens § 1 og 2.

DA skal tilsvarende pege på, at formuleringen i bekendtgørelsesudkastets § 5 bør ændres, så vejledningen ikke skal kvalificere den enkeltes ønsker men i stedet kvalificere den enkeltes beslutning. Desuden bør det i et særligt stk. fremgå, at vejledningen skal fokusere på de forestående valg og de konsekvenser, de vil have for den enkelte, samt at vejledningen skal omfatte både de faglige og de personlige kvalifikationskrav jf. henholdsvis de generelle bemærkninger til lovens afsnit 5 og de specifikke bemærkninger til § 12, stk. 1 og 2.

DA skal endvidere fremhæve, at bekendtgørelsesudkastets kapitel 3 ikke reflekterer lovens bemærkninger om at inddrage andre relevante parter eksempelvis arbejdsmarkedets parter. I udkastet til bekendtgørelsen refereres blot til, at de regionale centre skal samarbejde med erhvervslivet. DA skal foreslå, at det af beskrivelsen af de regionale centre fremgår, at erhvervslivet og arbejdsmarkedets parter skal inddrages i tilrettelæggelse og aktiviteter.

DA skal desuden pege på, at det af lovens generelle bemærkninger punkt 5 fremgår, at der ved indgåelsen af kontrakter med de regionale centre skal redegøres for den konkrete tilrettelæggelse og løsning af vejledningsopgaven på baggrund af overordnede retningslinjer fra landscentret. For at sikre kvaliteten og den opfølgende evaluering bør kvalitetssikringssystemet, som beskrives i bekendtgørelsesudkastets kapitel 4, derfor omfatte mål og rammer samt resultater og dokumentation. DA skal endvidere pege på, at der også bør gennemføres en ekstern evaluering for at sikre en løbende kvalitetsudvikling.

Til slut skal DA anbefale, at det af bekendtgørelsen fremgår, at de regionale centre skal samarbejde med ungdommens uddannelsesvejledning, f.eks. adgangsbetingelser og videre uddannelsesmuligheder, så der opnås ensartet indhold i vejledningen i overgangen mellem de to centertypers ansvarsområde, og at både vejledning til de almene og de erhvervsrettede uddannelser omfattes.
KONTAKT
Publiceret:
18. maj 2004