Dansk Arbejdsgiverforening har den 10. maj 2004 svaret Uddannelsesstyrelsen/Juridisk Kontor i sagen om Udkast til bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv Dansk Arbejdsgiverforening har modtaget udkast til bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv til høring med høringsfrist d. 11. maj 2004.

DA er overordnet tilfreds med, at udkastet til bekendtgørelse både lægger vægt på valg af uddannelsesvalg og valg af erhverv, som det især fremgår af § 7. Det er en tilfredsstillende udmøntning af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv, hvor det fremhæves, at vejledningen skal inddrage den enkeltes personlige forudsætninger og det forventede behov for uddannet arbejdskraft - en formulering, som DA i sit høringssvar ønskede yderligere udfoldet.

DA understregede tilsvarende, at erhvervsvejledningen skal gennemføres mere konsekvent i forhold til Ungdommens Uddannelsesvejledning. Det kan ses i relation til lovens § 5,2, som fastlægger, at der skal ske en inddragelse af organisationer og virksomheder inden for det arbejdsmarked, som vejledningsvirksomheden geografisk omfatter. I lovbemærkningerne lægges vægt på både tilrettelæggelse af vejledningen og på konkrete vejledningsaktiviteter. Det er ikke fuldt ud reflekteret i bekendtgørelsesudkastets §17, der skiftevis taler om erhvervsliv og virksomheder. DA skal anbefale, at både virksomheder og organisationer inddrages under henvisning til det samarbejde om skolekontakten, der allerede eksisterer.

DA er også tilfreds med, at uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorienteringen indgår som en forudsætning for elevernes valg af uddannelse og erhverv. Det bør dog fremgå, at Ungdommens Uddannelsesvejledning rådgiver skolen om tilrettelæggelsen jf. lovens bemærkninger til §5,2 og ikke at Ungdommens Uddannelsesvejledning blot bistår skolen i tilrettelæggelsen, som det fremgår af udkastet til bekendtgørelse. Ved et samarbejde skabes der bedre betingelser for elevernes valg af uddannelse og erhverv.

DA vil endvidere pege på det uhensigtsmæssige i, at det ikke klart fremgår af bekendtgørelsen, at uddannelsesvalget normalt foretages efter 9. klasse. Bekendtgørelsesudkastet ligestiller valget af ungdomsuddannelse efter 9. og 10. klasse og fremmer dermed ikke den overordnede målsætning om at mindske antallet, der vælger 10. klasse. DA vil foreslå, at reglerne om 10. klasse samles i et selvstændigt afsnit, og at der desuden indføres en visitation til 10. klasse, for at undgå at elever, der ikke har behov for 10. klasse, vælger denne.

DA vil desuden pege på, at forudsætningen for at gennemføre en evaluering skal tage udgangspunkt i lovens § 10,2 hvor det fremgår, at kommunalbestyrelsen skal fastlægge mål og rammer for vejledningen, herunder valg af vejledningsmetoder og -aktiviteter, metoder til kvalitetsudvikling, resultatmåling og dokumentation af en sådan måling. Det er ikke tilstrækkeligt reflekteret i bekendtgørelsesudkastets kapitel 7. DA skal anbefale, at kapitlet ikke blot omfatter kvalitetssikring og selvevaluering men også mål og rammer, resultater og dokumentation, så der er sammenhæng mellem lovens og bekendtgørelsens krav. DA skal desuden pege på, at der også bør gennemføres ekstern evaluering for at sikre en løbende kvalitetsudvikling.

DA vil i øvrigt anbefale, at ordet uddannelsesplanlægning erstattes med ordet planlægning, da det fremgår af bekendtgørelsesudkastets § 6 og 7, at denne også omfatter erhvervsvalget.

Til slut skal DA anbefale, at det af bekendtgørelsen fremgår, at ungdommens uddannelsesvejledning skal samarbejde med de regionale centre, f.eks. adgangsbetingelser og videre uddannelsesmuligheder, så der opnås ensartet indhold i vejledningen i overgangen mellem de to centertypers ansvarsområde, og at både vejledning til de almene og de erhvervsrettede uddannelser omfattes.
KONTAKT
Publiceret:
18. maj 2004