LønStatistik 1. kvartal 2004
  • Lønomkostninger steg 3,6 pct. på årsbasis
  • Øvrige arbejdsomkostninger steg med 0,1 pct.point
Hermed offentliggøres statistik for udviklingen i lønomkostningerne på DA-området for 1. kvartal 2004. Resultatet af de netop afsluttede overenskomstforhandlinger indgår dermed endnu ikke i statistikken.

Fra 1. kvartal 2003 til 1. kvartal 2004 steg lønmodtagerens fortjeneste pr. time i gennemsnit med 3,6 pct. Heraf udgjorde stigningen i genebetalinger, pensionsbetalinger og betalinger for feriefridage samt personalegoder i alt 0,6 pct.point.

Stigningen i pensionsbetalinger er i 1. kvartal 2004 påvirket af den midlertidige suspension af SP-bidraget på 1 pct. af lønmodtagerens bruttoindkomst. Suspensionen påvirker alene udviklingen i løndelen pension, og den samlede udvikling i lønomkostningerne i 1. kvartal 2004 er således upåvirket heraf.

Årsstigningstakterne for arbejdere og funktionærer var henholdsvis 3,8 og 3,5 pct. i 1. kvartal 2004. I forhold til 4. kvartal 2003 er der for arbejdere tale om en stigning på 0,3 pct.point. For funktionærer er det et fald på 0,1 pct.point.

Lønudviklingen fordelt på brancher, arbejdsfunktioner og amter fremgår af Læs mere boksen.

Effekterne af de indregnede feriefridage mv. er uændrede 0,3 og 0,2 pct.point for henholdsvis arbejdere og funktionærer. Effekterne er beskrevet nærmere i Statistik-Nyt LønStatistik 2. kvartal 2003.

Virksomhedernes øvrige arbejdsomkostninger, jf. Læs mere boksen, steg med 0,1 pct.point fra 1. kvartal 2003 til 1. kvartal 2004. Stigningen skyldes hovedsageligt højere ulykkesforsikringspræmier som følge af den nye arbejdsskadelov samt højere bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring. Endvidere er forsikringsordningen for mindre virksomheder ændret således, at ordningen ikke længere dækker medarbejdernes første sygedag.

De samlede arbejdsomkostninger steg dermed 3,7 pct. fra 1. kvartal 2003 til 1. kvartal 2004.
Yderligere oplysninger Publikationen KonjunkturStatistik indeholder en mere deltaljeret beskrivelse af lønomkostningerne. Henvendelse herom kan ske til DA Forlag pr. e-mail eller pr. tlf. 33 38 92 24.
KONTAKT
Statistikchef
Lars Knudsen
33 38 93 61
lak@da.dk
Publiceret:
28. maj 2004
LÆS MERE
Årlig ændring i timefortjene-stenØvrige omkostninger i Konjunktur-StatistikkenPrintvenlig PDF