Beskæftigelsen 1. kvartal 2004
  • Lavere fald i beskæftigelsen på DA-området
Beskæftigelsen på DA-området er faldet 2,9 pct. fra 1. kvartal 2003 til 1. kvartal 2004 i følge DA's beskæftigelsesindikator.

Under antagelse af, at beskæftigelsesfaldet på DA-området kan beskrive udviklingen i den private sektors samlede beskæftigelse, vil det svare til et fald på 33.300 personer fra 1. kvartal 2003 til 1. kvartal 2004.

Faldet i beskæftigelsen i indeværende kvartal er mindre end i de fire foregående kvartaler, hvilket kan tyde på, at udviklingen er ved at vende.

Beskæftigelsesindikatoren er i tabellerne vist for de tre hovedbrancher samt for amter, jf. læs mere boksen. De tre hovedbrancher - fremstillings-virksomhed, bygge- og anlægsvirksomhed samt serviceprægede erhverv - har alle oplevet en negativ beskæftigelsesudvikling fra 1. kvartal 2003 til 1. kvartal 2004.

Indikatoren opgjort på amter viser et varieret billede af udviklingen i beskæftigelsen fra 1. kvartal 2003 til 1. kvartal 2004. De største fald i beskæftigelsen ses for Bornholms Amt og Frederiksborg Amt. Indikatoren viser beskedne fald i beskæftigelsen for Sønderjyllands Amt og Ribe Amt og en lille stigning i Viborg Amt. Det skal understreges, at usikkerheden på tallene for de tre amter er så stor, at tendensen ikke er entydig.

Formålet med beskæftigelsesindikatoren er at give en tidlig indikation af udviklingen i den private sektors beskæftigelse på kvartalsbasis opdelt på regioner, amter og brancher. Indikatorens metode er dokumenteret i særskilt nyhedsbrev.
KONTAKT
Statistikchef
Lars Knudsen
33 38 93 61
lak@da.dk
Publiceret:
1. juni 2004
LÆS MERE
BeskæftigelsesIn-dikator - Tabeller 1. kvartal 2004BeskæftigelsesIn-dikator - Dokumentation