Dansk Arbejdsgiverforening har den 15. juni 2004 svaret Beskæftigelsesministeriets EF-Specialudvalg for arbejdsmarkedet og sociale forhold i sagen om Direktivforslag om gennemførelse om princippet om lige muligheder og ligebehandling af mænd og kvinder i spørgsmål om arbejde og beskæftigelse, KOM (2004)279 Høringssvaret i Word format Resumé Indledningsvis finder DA ikke, at der bør ske en sammenskrivning af de eksisterende ligestillingsdirektiver med eller uden ændringer, hvilket DA allerede har gjort opmærksom på i forbindelse med Kommissionens høring af "Option Paper" i juli 2003. En såkaldt "sammenskrivning" skal efter DA's opfattelse anskues som en ren politisk handling og ikke en teknisk, hvilket indholdet af forslaget da også tydeligt viser. Der er ikke fremlagt tilstrækkelige argumenter for "sammenskrivningen".

DA vil foreslå som tidligere, at der i stedet bliver udarbejdet en vejledning på området frem for en egentlig sammenskrivning.
KONTAKT
Publiceret:
15. juni 2004