LønStatistik 2. kvartal 2004
  • Lønomkostninger steg med 3,4 pct. på årsbasis
  • Øvrige arbejdsomkostninger steg med 0,1 pct.point
Hermed offentliggøres statistik for udviklingen i lønomkostningerne på DA-området til og med 2. kvartal 2004. Statistikken afspejler dermed de nye overenskomster. Dog indgår resultaterne af de lokale forhandlinger kun delvist.

Fra 2. kvartal 2003 til 2. kvartal 2004 steg lønmodtagerens fortjeneste pr. time i gennemsnit med 3,4 pct. Heraf udgjorde stigningen i genebetalinger, pensionsbetalinger og personalegoder i alt 0,6 pct.point. Stigningen i pensionsbetalinger er i lighed med 1. kvartal 2004 påvirket af den midlertidige suspension af SP-bidraget på 1 pct. af lønmodtagerens bruttoindkomst.

Årsstigningstakterne for arbejdere og funktionærer var henholdsvis 3,7 og 3,1 pct. i 2. kvartal 2004. I forhold til 1. kvartal 2004 er der for arbejdere tale om et fald på 0,1 pct.point, mens der for funktionærer er tale om et fald på 0,4 pct.point. Faldene skyldes bl.a., at årsstigningstakterne ikke længere er påvirkede af ekstra feriefridage mv. pr. 1. maj 2003. Effekten heraf udgjorde 0,3 pct.point for arbejdere og 0,2 pct.point for funktionærer. En stigning i genebetalingerne i 2. kvartal 2004 trækker i modsat retning for arbejdernes vedkommende.

Lønudviklingen fordelt på brancher, arbejdsfunktioner og amter fremgår af Læs mere boksen.

Virksomhedernes øvrige arbejdsomkostninger steg med 0,1 pct.point fra 2. kvartal 2003 til 2. kvartal 2004. Stigningen skyldes hovedsageligt højere ulykkesforsikringspræmier som følge af den nye arbejdsskadelov samt højere bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring. Endvidere er forsikringsordningen for mindre virksomheder ændret således, at ordningen ikke længere dækker medarbejdernes første sygedag.

De samlede arbejdsomkostninger steg dermed 3,5 pct. fra 2. kvartal 2003 til 2. kvartal 2004.
Yderligere oplysninger Publikationen KonjunkturStatistik indeholder en mere deltaljeret beskrivelse af lønomkostningerne. Henvendelse herom kan ske til DA Forlag pr. e-mail eller pr. tlf. 33 38 92 24.
KONTAKT
Statistikchef
Lars Knudsen
33 38 93 61
lak@da.dk
Publiceret:
16. august 2004
LÆS MERE
Årlig ændring i timefort­jenestenPrintvenlig PDF-fil