Dansk Arbejdsgiverforening har den 17. september 2004 svaret Uddannelsesstyrelsen, Juridisk Kontor for erhvervsrettede Uddannelser i sagen om Høring vedrørende forslag til lov om stipendier til visse udenlandske studerende i korte og mellemlange videregående uddannelser Dansk Arbejdsgiverforening har på Undervisningsministeriet hjemmeside set, at der er udsendt et forslag til Lov om stipendier til visse udenlandske studerende i korte og mellemlange videregående uddannelser til høring. Høringsfristen er den 17. september 2004.

DA lægger grundlæggende vægt på, at de overordnede mål med internationalisering af uddannelserne er at sikre, at den danske arbejdsstyrke er internationalt konkurrencedygtig, og at det danske uddannelsessystem er konkurrencedygtigt i international sammenhæng. Samtidig er det vigtigt, at det danske uddannelsessystem kan sikre virksomhederne det bedste og bredest mulige rekrutteringsgrundlag f.eks. ved, at det danske uddannelsessystem anvendes som aktiv rekrutteringsbase for udenlandsk arbejdskraft.

Det understreges i lovbemærkningerne, at der i et globalt perspektiv er behov for højtuddannede med internationale kompetencer, og at mobiliteten blandt studerende og arbejdstagere derfor er af afgørende betydning. Samtidig understreges, at studiemiljøerne vil få tilført nye impulser og en ny bredde gennem udenlandske studerendes deltagelse i undervisningen.

DA er enig i synspunkterne men vil yderligere tilføje, at de udenlandske studerende efter endt uddannelse også bør få lejlighed til at søge og finde arbejde i Danmark - og ikke blot på danske virksomheder i udlandet, som det fremgår af bemærkningerne.

Der peges endvidere på, at der skal ske en udvælgelse af de lande, hvorfra der kan rekrutteres studerende samt af de uddannelser, der kan rekrutteres til. Det sker gennem en bemyndigelse til ministeren, der skal rådføre sig med et rådgivende udvalg, der forventes sammensat af uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv. Samtidig skal der fastlægges en samlet ramme gennem de årlige finanslove for antallet af udenlandske studerende til en årlig optagelse på ca. 35 og en løbende bestand på ca. 120 - omfattende enten dele af en uddannelse eller hele uddannelser. Udgifterne består af en stipendieordning, der ansøges individuelt, og som omfatter friplads og delvis dækning af leveomkostningerne, og finansieringen tilvejebringes delvis af mindreudgiften til taxametertilskud, jf. lovforslaget om afskæring af statstilskud og opkrævning af betaling for visse udenlandske studerende j.nr.2004-3222-3.

DA er tilfreds med, at uddannelsessystemet gøres konkurrencedygtigt gennem opkrævning af betaling for studerende, der ikke er omfattet af regler, der ligestiller dem med danske studerende (bl.a. studerende fra EU-lande og EØS lande). Det vil kunne medvirke til at styrke internationaliseringen af de danske uddannelser og vil samtidig kunne styrke rekrutteringen af højt kvalificeret arbejdskraft til danske virksomheder. DA er derfor tilfreds med, at undervisningsministeren ønsker rådgivning fra både institutioner og erhvervsliv, så sammenhængen til arbejdsmarkedet sikres.

DA skal foreslå, at de bemyndigelser, der er givet til undervisningsministeren sendes til høring, når der udsendes bekendtgørelser, og at det af lovteksten fremgår, at det efter et vist antal år skal vurderes, om loven styrker hensigten med internationaliseringen, eller om der er behov for ændringer og revisioner.
KONTAKT
Publiceret:
21. september 2004