Dansk Arbejdsgiverforening har den 17. september 2004 svaret Undervisningsministeriet, Institutionsstyrelsen, Institutionspolitisk Kontor i sagen om Høring vedrørende forslag om lov om ændring af forskellige love (opkrævning af betaling for visse udenlandske studerende) Dansk Arbejdsgiverforening har på Undervisningsministeriets hjemmeside set, at der er udsendt et forslag til Lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område til høring. Høringsfristen er den 17. september 2004. Lovforslaget skal ses i sammenhæng med forslag til Lov om stipendier til visse udenlandske studerende i korte og mellemlange videregående uddannelser.

Lovforslaget omfatter ændringer i følgende love: Lov om Centre for videregående uddannelser m.v., Lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, Lov om mellemlange videregående uddannelser, Lov om korte videregående uddannelser, Lov om Danmarks Journalisthøjskole, Lov om landbrugsuddannelser og Lov om Åben uddannelse.

Det fremgår af lovforslaget, at taxametertilskuddet til visse udenlandske studerende på videregående uddannelser bortfalder, og at institutionernes udbud af uddannelser til denne gruppe studerende skal ske som indtægtsdækket virksomhed. Det gælder, hvad enten der er tale om deltagelse i hele eller dele af uddannelserne, som de studerende deltager i på danske uddannelsesinstitutioner, eller der er tale om fjernundervisning, hvor den uddannelsessøgende uddannes på en dansk uddannelsesinstitution.

Det fremgår endvidere, at den eksisterende kvoteordning for korte og mellemlange videregående uddannelser bortfalder, da den ikke harmonerer med ønsket om øget mobilitet.

Det understreges i lovbemærkningerne, at institutionerne får frihed til at fastsætte en betaling, der ligger over den langsigtede gennemsnitsomkostning, da der er tale om konkurrence på det internationale marked, og da det som incitament kan medvirke til at forbedre uddannelsernes kvalitet og dermed tiltrække flere kvalificerede uddannelsessøgende.

DA understøtter, at der sker en internationalisering af de danske uddannelser. Formålet er at sikre, at den danske arbejdsstyrke er internationalt konkurrencedygtig, og at det danske uddannelsessystem er konkurrencedygtigt i international sammenhæng. Samtidig er det vigtigt, at det danske uddannelsessystem kan sikre virksomhederne det bedste og bredest mulige rekrutteringsgrundlag f.eks. ved, at det danske uddannelsessystem anvendes som aktiv rekrutteringsbase for udenlandsk arbejdskraft.

DA er tilfreds med, at der tages initiativer, der kan sikre, at kvalificerede unge fra visse lande får mulighed at uddanne sig i Danmark i nærmere udvalgte uddannelser. DA lægger yderligere vægt på, at de udenlandske studerende ikke blot får mulighed for at uddanne sig i Danmark men også får mulighed for at søge og finde arbejde i Danmark.

DA skal anbefale, at lovændringerne revideres efter en række år, så nødvendige ændringer eller revisioner kan gennemføres, hvis der måtte være behov for det.

DA skal i øvrigt henvise til høringssvaret vedrørende forslag til Lov om stipendier til visse udenlandske studerende i korte og mellemlange videregående uddannelser.
KONTAKT
Publiceret:
21. september 2004