Dansk Arbejdsgiverforening har den 30. august 2004 svaret Danmarks Statistik i sagen om Høring om initiativer i relation til virksomhedernes indberetningsbyrder Dansk Arbejdsgiverforening vil gerne kvittere for muligheden for at afgive kommentarer til den fremsendte rapport samt at fremkomme med forslag til initiativer, der kan lette virksomhedernes indberetningsbyrde til Danmarks Statistik.

Som beskrevet i rapporten eksisterer der et formaliseret samarbejde mellem Danmarks Statistik og DA om lønstatistik mv. Tilrettelæggelsen af det nationale statistiksystem på dette specifikke område er derfor i meget vid udstrækning sket under direkte hensyntagen til virksomhedernes indberetningsbyrder.

De i rapporten anførte bemærkninger fra virksomhederne vil naturligvis blive inddraget i de løbende overvejelser mhp. at nedbringe indberetningskravene.

Samarbejdet mellem Danmarks Statistik og DA medfører, at virksomhederne på DA-området over tid slipper for en række specifikke indberetninger til Danmarks Statistik, nemlig om forhold som DA i forvejen har viden om. Det drejer sig f.eks. om overenskomstudbredelse, aftaler om feriefridage mv.

Det er af meget stor betydning, at denne form for genbrug af DA's oplysninger også fremover kan finde sted af hensyn til virksomhederne.

Det i øvrigt mest oplagte potentiale for yderligere lettelser på lønområdet vedrører den meget begrænsede udbredelse af LetLøn. Systemet har nu eksisteret et par år uden at vinde nogen videre udbredelse blandt virksomhederne på DA-området, og det forekommer derfor formåls-tjenligt at overveje, hvordan systemet kan gøres attraktivt for virksomhederne, herunder fsva. statistikindberetninger. DA deltager naturligvis gerne i et sådant arbejde.

Regeringens handlingsplan "Det gør vi ved sygefraværet" fra december 2003 indeholder et forslag om at etablere en national sygefraværsstatistik. Forslaget følger langt hen ad vejen anbefalingerne fra et teknisk udredningsarbejde i Danmarks Statistik, som DA har deltaget i - og som DA derfor kan støtte.

DA er imidlertid overordentlig betænkelig ved den administrative byrde, som virksomheder på det private arbejdsmarked risikerer at blive pålagt som følge af et sådant indberetnings-krav. Det fremgår af regeringens beslutningsoplæg, at der kan blive tale om en stikprøve omfattende "maksimalt 3.000-5.000 virksomheder".

Det er DA's vurdering, at en stikprøve af denne størrelsesorden ligger langt over det statistisk nødvendige. Baseret på erfaringerne fra DA's egen FraværsStatistik, vil det være muligt at skabe en fuldt ud dækkende og robust statistik med en stikprøve på i alt 1.000 private virksomheder.

DA forudsætter af denne grund, at der vil ske en reel nyvurdering af denne sag, når spørgsmålet i tilfælde af statistikkens virkeliggørelse på et senere tidspunkt tages op mellem Danmarks Statistik og DA.
KONTAKT
Direktør
Fini Beilin
33 38 93 51
fib@da.dk
Publiceret:
4. oktober 2004