Dansk Arbejdsgiverforening har den 6. oktober 2004 svaret Beskæftigelsesministeriet i sagen om Høring om lovforslag om information og høring DA støtter lovforslaget og lægger stor vægt på, at lovforslaget sikrer, at alle medarbejdere på en virksomhed fortsat alene er omfattet af eet regelsæt om information og høring. DA og LO har i Samarbejdsaftalen, der allerede omfatter alle medarbejdergrupper, sikret, at alle medarbejdergrupper på en virksomhed fortsat er omfattet af et regelsæt, der lever op til direktivets krav. Det er helt afgørende for DA, at samspillet mellem medarbejdere og ledelse i en virksomhed om samarbejdsspørgsmål også fremover kan foregå fuldstændigt i et eenstrenget system.

Det er en væsentlig forudsætning for DA, at den samarbejdstradition, som kendetegner det danske arbejdsmarked og som bl.a. finder udtryk i DA/LO's samarbejdsaftale fra 1947, ifølge lovforslaget kan videreføres uændret og i parternes eget regi. Det har også været en væsentlig dansk præmis ved forhandlingerne om direktivet, at samarbejdsaftalerne kan videreføres som alternativ til direktivets regulering. Dette er bl.a. baggrunden for hjemmelen i direktivets art. 4.

DA og LO har i Samarbejdsaftalen ved aftale af 17. december 2003 foretaget en række ændringer og præciseringer for, at Samarbejdsaftalen fuldt ud lever op til de krav, som en dansk implementering kræver.

I overensstemmelse med direktivet omfatter Samarbejdsaftalens bestemmelser om information og høring alle ansatte medarbejdere, uanset deres eventuelle organisationsmæssige tilhørs-forhold og uanset om de ved faggruppe, tillidsrepræsentant eller lign. er repræsenteret i samarbejdsudvalget. Samarbejdsaftalen mellem DA og LO omfatter således alle ansatte på en virksomhed, uanset organisationsforhold, ligesom alle ansatte har stemmeret og er valgbare til samarbejdsudvalg.

DA støtter tærskelværdien på 35 ansatte, der svarer til tærskelværdien i Samarbejdsaftalen for oprettelse af samarbejdsudvalg.

Ad § 2, stk. 3 Bemyndigelse vedrørende havgående skibe

DA forstår hjemmelen således, at Økonomi- og Erhvervsministeren for søgående skibe kan fastsætte særlige regler, der omfatter hele loven.

Ad § 3 Præcisering af søgsmålet

Det er som nævnt for DA helt afgørende, at der med implementeringen af direktivet sikres, at virksomheder på DA/LO-området fortsat alene skal følge eet regelsæt for medarbejderne, uanset deres organisationsforhold, nemlig Samarbejdsaftalen. Dette gælder også ved uenighed.

På DA/LO-området, hvor Samarbejdsaftalen finder anvendelse, gælder således, at sager vedrørende LO-lønmodtagere skal afgøres efter de fagretlige regler.

Dette gælder dog ikke, hvis lønmodtageren godtgør, at den pågældende faglige organisation ikke agter at iværksætte fagretlig behandling af kravet, jf. princippet i arbejdsretslovens § 11, stk. 2. Det gælder heller ikke, hvis vedkommende ikke er medlem af en faglig organisation eller en faglig organisation under LO. Sådanne sager fra lønmodtagere kan anlægges og afgøres ved de civile domstole, som i den forbindelse skal lægge bestemmelserne i Samarbejdsaftalen mellem DA og LO til grund, uanset deres organisationsforhold.

DA eftersøger på den baggrund en præcisering i § 3 af retsstillingen for de ikke LO-lønmodtagere, der f.eks. er omfattet af Samarbejdsaftalen og ikke loven, jf. lovforslaget § 3, således at det gøres helt klart, at sådanne sager fra lønmodtagere, der er omfattet af en kollektiv overenskomst, jf. lovforslagets § 3, afgøres ved de civile domstole, som i den forbindelse skal lægge overenskomsternes bestemmelser om information og høring til grund.

Lignende præciseringer fremgår bl.a. af bemærkningerne til arbejdstidsloven § 8 og lov om tidsbegrænsede ansættelser § 8.

Ad § 5 Lønmodtagerrepræsentanterne

I bemærkningerne til § 5 bør det præciseres, at f.eks. medarbejdere, der er valgt som medarbejderrepræsentanter i virksomhedens bestyrelse, også kan fungere som repræsentanter for lønmodtagerne i henseende til nærværende lovforslag forudsat, at den information og høring, der finder sted af disse repræsentanter i henhold til nærværende lovforslag, finder sted uden for bestyrelsesregi.

Ad § 6 Fortrolighed - oversættelsesfejl

Efter DA's opfattelse skal der i § 6, stk. 2 efter "virksomhedens drift" indsættes "eller skade virksomheden".

Lovudkastets formulering svarer ganske vist til den danske oversættelse af direktivet. I den danske oversættelse mangler imidlertid ord svarende til "eller skade virksomheden", jf. således f.eks. øvrige sprogversioner af direktivet, der netop indeholder dette element; den franske: "ou lui porteraient préjudice", tyske: "oder dem Unternehmen oder Betrieb schaden könnte", engelske: "or would be prejudicial to it", eller svenske: "skulle skada företaget".

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader
LÆS MERE
DA - LO: Aftale om implemen-tering af direktiv om information og høringBeskæftigelse­s-ministeriets høring om lovforslag om information og høring