Dansk Arbejdsgiverforening har den 8. oktober 2004 svaret Kulturministeriet i sagen om Høring om departementalt udkast til forslag om indhentelse af børneattester Kulturministeriet har i brev af 23. september 2004 anmodet DA om bemærkninger til et departementalt udkast til forslag om indhentelse af børneattester.

DA har ingen bemærkninger til forslaget om børneattester som sådan, da indsatsen mod seksuelle indgreb over for børn som sådan falder uden for DA's virkefelt, men derimod alene til de ansættelsesretlige dele af lovforslaget.

Den foreslåede ordning indebærer, at myndigheder og foreninger m.v. inden for rammerne af de fastsatte regler ikke er berettiget til at ansætte personale, uden at der forinden er indhentet en børneattest. I tilfælde, hvor den pågældende ansøger ikke måtte ønske at give det nødvendige samtykke - og hvor børneattest derfor ikke kan indhentes - vil den pågældende således ikke kunne ansættes i stillingen. Der kan fastsættes bestemmelser om, at der i tilfælde af overtrædelse af reglerne kan ske bortfald eller reduktion af økonomiske tilskud. Der er således ikke hjemmel til at fastsætte bestemmelser om egentlig tilbagebetaling af allerede modtagne tilskud.

DA finder, at lovforslaget herom må forstås som et af lovgivningsmagten egentlig fastsat ansættelsesforbud - også med virkning for det private område. DA finder, at retlige konsekvenser af et sådant egentligt ansættelsesforbud nøje bør beskrives i lovforslaget.

Efter DA's vurdering kan der i forslaget være et gråt område, hvor det kan være tvivlsomt, om ansættelsesforbuddet gælder. Selve lovforslaget bør klarlægge virkningerne af en ansættelse, der er sket uden at iagttage forbuddet eller hvor det senere godtgøres, at ansættelsesforbuddet er gældende.

DA finder, at lovforslaget medfører, at arbejdsgiveren umiddelbart sagligt kan bortvise vedkommende, da børneattesten efter forslaget må betragtes som en ægte ansættelsesretlig betingelse. Lovforslaget har således både virkning i selve ansættelsessituationen og under ansættelsen. Forslaget skal dog næppe forstås på den måde, at en ulovlig ansættelse er en nullitet. Efter DA's opfattelse bør det endda overvejes at gøre indhentelse af børneattesten til en gensidig pligt, der påhviler både den potentielle medarbejder og arbejdsgiver.

I forbindelse med et sådant egentligt ansættelsesforbud bør sanktionen om bortfald af tilskud også beskrives meget klar. I lovforslaget står alene, at "kan ske (min understregning) reduktion eller bortfald af tilskud".

Dansk Arbejdsgiverforening skal beklage det sene svar.
KONTAKT
Ansættelsesretschef
Flemming Dreesen
33 38 94 10
fld@da.dk
Publiceret:
11. oktober 2004