Dansk Arbejdsgiverforening har den 8. oktober 2004 svaret Beskæftigelsesministeriet i sagen om Høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. og udkast til lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer Høringssvaret i Word-format Resumé Forskelsbehandling

DA har noteret sig, at Beskæftigelsesministeriet har fundet det bedst overensstemmende med direktivet sammenholdt med den nationale praksis på området - herunder Hovedaftalen mellem DA og LO - at ophæve 18 års aldersgrænsen i funktionærlovens § 2b.

DA har samtidig noteret sig forslagets bemærkninger om: "at der hverken ligger beskyttelses- eller beskæftigelseshensyn bag 18 års aldersgrænsen i funktionærlovens § 2b", hvorfor der i modsætning til andre aldersbestemte regler - eksempelvis aflønning af unge under 18 år - ikke er fundet saglige grunde til opretholdelse af reglen.

DA har i øvrigt bemærket, at det derimod ikke er fundet nødvendigt at stille forslag om ændring af 30 års aldersgrænsen i funktionærlovens § 2b. Der er i bemærkningerne til forslag til ændring af forskelsbehandlingsloven side 14 henvist til Folketingets behandling af ved indførelsen af reglen, idet det er anført, at: " …det ikke mindst er dem i aldersgrupperne 35 - 40 år og opefter, de rammes uforholdsmæssigt hårdt ved afskedigelse."

DA skal hertil bemærke, at det ikke er DA's opfattelse, at det er dokumenteret, at de nævnte aldersgrupper i forhold til andre aldersgrupper er særligt hårdt ramt ved usaglig afskedigelse.

DA tager derfor den manglende ophævelse af 30 års aldersgrænsen i funktionærlovens § 2b som et udtryk for, at Beskæftigelsesministeren har valgt at udnytte direktivets meget vide rammer til konkret at foretage forskelsbehandling begrundet i alder. Denne vide ramme bør efter DA's opfattelse også anvendes ved 18 års aldersgrænsen.

DA er grundlæggende af den opfattelse, at 30 års aldersgrænsen og dermed mulighed for højere godtgørelse helt kan ophæves.

Retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer

DA har noteret sig, at Beskæftigelsesministeriet har fundet det bedst overensstemmende med direktivet sammenholdt med den nationale praksis på området - herunder Hovedaftalen mellem DA og LO - at ophæve 18 års aldersgrænsen i funktionærlovens § 2b.

DA har samtidig noteret sig forslagets bemærkninger om: "at der hverken ligger beskyttelses- eller beskæftigelseshensyn bag 18 års aldersgrænsen i funktionærlovens § 2b", hvorfor der i modsætning til andre aldersbestemte regler - eksempelvis aflønning af unge under 18 år - ikke er fundet saglige grunde til opretholdelse af reglen.

DA har i øvrigt bemærket, at det derimod ikke er fundet nødvendigt at stille forslag om ændring af 30 års aldersgrænsen i funktionærlovens § 2b. Der er i bemærkningerne til forslag til ændring af forskelsbehandlingsloven side 14 henvist til Folketingets behandling af ved indførelsen af reglen, idet det er anført, at: " …det ikke mindst er dem i aldersgrupperne 35 - 40 år og opefter, de rammes uforholdsmæssigt hårdt ved afskedigelse."

DA skal hertil bemærke, at det ikke er DA's opfattelse, at det er dokumenteret, at de nævnte aldersgrupper i forhold til andre aldersgrupper er særligt hårdt ramt ved usaglig afskedigelse.

DA tager derfor den manglende ophævelse af 30 års aldersgrænsen i funktionærlovens § 2b som et udtryk for, at Beskæftigelsesministeren har valgt at udnytte direktivets meget vide rammer til konkret at foretage forskelsbehandling begrundet i alder. Denne vide ramme bør efter DA's opfattelse også anvendes ved 18 års aldersgrænsen.

DA er grundlæggende af den opfattelse, at 30 års aldersgrænsen og dermed mulighed for højere godtgørelse helt kan ophæves.
KONTAKT
Publiceret:
11. oktober 2004
LÆS MERE
Beskæftig­elses-ministeriets høring om forbud mod forskelsb­ehand-ling på arbejds-markedet m.v.