Dansk Arbejdsgiverforening har den 20. oktober 2004 svaret Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender i sagen om Forslag til lov om ændring af lov om orlov til lønmodtagere, der passer nærtstående med handicap og alvorlig sygdom, og lov om social service Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender har ved e-mail af 8. oktober 2004 fremsendt DA ovennævnte lovforslag med anmodning om bemærkninger.

DA har stor forståelse for det overordnede menneskelige og sociale sigte, der ligger bag forslaget. Når DA alligevel har visse betænkeligheder ved forslaget, skyldes det, at DA finder, at målet med lovforslaget sikres bedst gennem frivillige individuelle og kollektive aftaler, ligesom DA principielt er betænkelige over for forslag, der kan medvirke til at reducere den samlede arbejdsstyrke.

DA må generelt tage afstand fra at henvise til indholdet i de kollektive overenskomster, som baggrund for lovændring.

DA finder det afgørende, at varslingen af virksomheden sker på et så tidligt tidspunkt som overhovedet muligt.

DA er derfor tilfreds med, at varslingen af arbejdsgiveren senest skal ske samtidig med indgivelsen af ansøgning om plejevederlag. Det vil dog formentlig være mest hensigtsmæssigt for alle parter, at medarbejderen orienterer virksomheden så tidligt som muligt, herunder at medarbejderen overvejer at benytte sig af muligheden for at holde orlov.

DA har noteret sig, at der efter lovforslaget vil være parallelitet mellem retten til orlovsydelse og retten til fravær. Det bemærkes, at DA finder det afgørende, at der fortsat - og også ved en eventuel senere ændring af retten til orlovsydelse - vil være klare grænser for i hvilke situationer man som lønmodtager er berettiget til orlov.

DA finder det i den forbindelse tilfredsstillende, at betingelserne for at kunne få plejevederlag - og dermed være berettiget til orlov - oplistes i bemærkningerne til § 1, nr. 2.

Hvorvidt en virksomhed yder helt eller delvis løn til en medarbejder, der ønsker at benytte sig af sin orlovsmulighed, afhænger fortsat fuldt ud af, om der er indgået en individuel eller kollektiv aftale herom.

DA finder det positivt, at det ved lovforslaget vil fremgå direkte af lov om social service, at en virksomhed, der yder løn til en medarbejder under dennes fravær, indtræder i retten til plejevederlaget. Forslaget fastsætter således en mere praktisk løsning på de situationer, hvor der ydes hel eller delvis løn fra virksomheden under orloven, end det er tilfældet i dag.

Det er imidlertid DA's opfattelse, at det i forslaget til lov om social service § 104, stk. 2 og bemærkningerne hertil endnu klarere skal fremgå, at en virksomhed, der yder løn under fravær på grund af plejeorlov, er berettiget til at få udbetalt det plejevederlag, som medarbejderen ellers ville have ret til fra kommunen, dog højest svarende til den udbetalte løn for samme tidsrum.

Hermed sikres, at refusionen af plejevederlag sker på tilsvarende måde som refusion af syge-dagpenge efter sygedagpengeloven, ligesom det fremgår klarere, at bestemmelsen dækker al - også delvis - lønudbetaling fra virksomheden i orlovsperioden.
KONTAKT
Publiceret:
20. oktober 2004
LÆS MERE
Ministeriets høringsbrev til forslag til lov om ændring af lov om orlov til lønmod­tagere, der passer nærtstående