Dansk Arbejdsgiverforening har den 1. december 2004 svaret Skatteministeriet i sagen om Forslag til lov om ændring af visse skatte- og afgiftslove, arbejdsmarkedsfondsloven, opkrævningsloven og miljøbeskyttelsesloven (Indsats mod skatte- og afgiftsunddragelse) Skatteministeriet har bedt om eventuelle bemærkninger til lovforslaget, som bl.a. fremsættes som led i regeringens Fairplay-kampagne om konkurrence på lige vilkår. Lovforslaget er et af en række forslag, der bliver fremsat af blandt andet Beskæftigelsesministeriet, Justitsministeriet, Integrationsministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet og Skatteministeriet. DA går i øvrigt ud fra, at lovforslaget også indgår i arbejdet med omgåelsesmuligheder m.v. i forbindelse med østudvidelsen.

DA's bemærkninger vedrører primært forholdet mellem virksomheder og ansatte, herunder at der ikke generelt pålægges virksomheder byrder af kontrolmæssig og administrativ art ud over, hvad der er nødvendigt for at ramme det sorte arbejde.

DA kan støtte lovforslagets hensigt om at udvide skattemyndighedernes mulighed for at udføre kontrolopgaver efter forskellige skattelove, herunder om kontrol af indeholdelse af A-skat m.v. (arbejdsgiverkontrol), pålæg om logbog samt og at skattemyndighederne kan få adgang til at foretage kontrol på f.eks. byggepladser for at kontrollere oplysninger.

Lovforslaget indeholder nemlig også et forslag om, at også skattemyndighederne, i lighed med det tilsvarende lovforslag (L 89) herom fra Beskæftigelsesministeriet, skal have mulighed for at pålægge en virksomhed at føre en såkaldt "logbog" over de i virksomheden ansatte.

DA finder også, at skatteministerens forslag for så vidt angår spørgsmålet om logbog er langt bedre i sigte og klarhed end L 89. DA finder således, at beskæftigelsesministerens lovforslag L 89 bør ændres i overensstemmelse med skatteministerens lovforslag for så vidt angår logbog.

DA deler således intentionerne bag lovforslaget og har i øvrigt lagt vægt på, at der i lovforslaget redegøres for, at lov om tvangsindgreb er iagttaget. Af principielle grunde finder DA, at basale retssikkerhedsmæssige hensyn skal iagttages på arbejdsmarkedet og dermed også vedrørende sort arbejde m.v.

Føring af logbog kun efter konkret pålæg

DA finder som nævnt, at skatteministerens forslag, jf. § 3, nr. 7, for så vidt angår spørgsmålet om logbog er langt bedre i sigte og klarhed end det lovforslag, der er fremsat af beskæftigelsesministeren, L 89, § 1, nr. 5.

DA har noteret sig, at det i bemærkningerne anføres, at kravet om føring af logbog kræver, at dette er blevet pålagt en virksomhed af myndighederne. Lovforslaget indebærer, at skatte-myndighederne får mulighed for at pålægge en virksomhed at føre en sådan logbog. I den forbindelse er DA ligeledes enig i, at manglende overholdelse af pålægget skal sanktioneres med bøde. DA lægger også vægt på bemærkningerne til § 3, nr. 7, hvorefter "virksomheder, der ikke på anden måde registrerer de ansatte gennem lønregistrering eller udarbejder ansættelseskontrakter inden ansættelsen, skal kunne pålægges et krav om at føre logbog" (DA's kursivering).

DA er på den baggrund enig i Skatteministeriets forslag herom.

Det kan oplyses, at DA på den baggrund vil rette henvendelse til Arbejdsmarkedsudvalget og foreslå, at dele af ordlyden af § 3, nr. 7 indsættes i L 89, § 1, nr. 5.

Oplysningspligt

I forbindelse med oplysningspligten for de, som bliver antruffet på arbejdspladser, har DA som nævnt noteret sig hensigten med at iagttage lov om tvangsindgreb, men savner i øvrigt nærmere angivelse af oplysningspligten for alle antrufne personer. Det gælder oplysningspligten for den potentielle arbejdsgiver, ansatte, selvstændige og udstationerede, idet bedømmelsen af om f.eks. en person er selvstændig eller ansat/lønmodtager involverer en lang række forskelligartede forhold, herunder navnlig hvis der er forhold af transnational karakter.
KONTAKT
Ansættelsesretschef
Flemming Dreesen
33 38 94 10
fld@da.dk
Publiceret:
2. december 2004
LÆS MERE
Forslag til lov om ændring af visse skatte- og afgiftslove (Indsats mod skatte- og afgiftsun­d-dragelse)