Dansk Arbejdsgiverforening har den 8. december 2004 svaret Beskæftigelsesministeriet i sagen om Medlemsstaternes organisation af sociale tjenesteydelser i EU-regi Dansk Arbejdsgiverforening (DA) er blevet anmodet om at afgive høringssvar til Beskæftigelsesministeriets besvarelse af spørgeskemaet fra Komiteen for Social Beskyttelse om organiseringen af de sociale tjenesteydelser.

Den fremtidige organisering af sociale tjenesteydelser af almen interesse, herunder deres finansielle bæredygtighed og kvalitet, er naturligvis essentiel for såvel de europæiske borgeres velfærd, den demografiske udvikling som Europas konkurrenceevne. Indretningen af de sociale tjenesteydelser har også direkte betydning for realiseringen af Lissabon-strategien.

DA har i anden sammenhæng udtrykt vores holdning og peget på behovet for modernisering og omlægning af konkrete ordninger af sociale tjenesteydelser. Nærværende høringssvar koncentrerer sig om EU-vinklen og vil kun i meget begrænset omfang berøre de enkelte ydelser.

Overordnet set er DA enig i Beskæftigelsesministeriets forslag til dansk holdning til et fremtidigt initiativ fra EU, samt hovedlinierne i besvarelsen af spørgeskemaet.

DA mener, at der ikke er behov for et EU reguleringsinitiativ om sociale tjenesteydelser. Området egner sig ikke til EU-regulering, end ikke i form af rammelovgivning, som følge af den nationale karakter, og betydelige diversitet i karakteristika og definition af de enkelte sociale tjenesteydelsesordninger. Endvidere eksisterer der allerede en passende juridisk ramme for udviklingen af de almene tjenesteydelser som led i realiseringen af det indre marked.

Det er DA's forståelse, at den kommende meddelelse fra Kommissionen om sociale tjenesteydelser af almen interesse vil søge at identificere ydelsernes specifikke karakteristika og afdække EU-reglernes - f.eks. indre marked-regelsættene og konkurrencelovgivningen - konsekvenser for levering, organisering og finansiering af de nationale sociale tjenesteydelser. Herudover vil meddelelsen vurdere behovet for EU-foranstaltninger i form af regulering, der f.eks. ville begrænse EU reglernes rækkevidde og anvendelse i forhold til sociale tjenesteydelser, eller f.eks. ville fastsætte fælles standarder og kriterier for sådanne ydelser.

DA tager især kraftig afstand fra forslag om fælles standarder og kriterier.

EU-reguleringen om det indre marked, og traktatens statsstøtte- og konkurrenceregler er selve fundamentet i det europæiske samarbejde. Imidlertid kan der være behov for en afdækning af uklarheder i definitioner, gældende europæiske konkurrence- og indre marked-reglers indvirkning og samspil med de nationale ordninger om sociale tjenesteydelser, men regulering er under ingen omstændigheder hensigtsmæssig.

I forhold til samspillet mellem de nationale sociale tjenesteydelser og EU's statsstøtteregler viser de uheldige erfaringer med den danske aktiveringsindsats under "flere i arbejde initiativet", at der er behov for en større klarhed, sammenhæng og åbenhed mellem det nationale og det europæiske reguleringsniveau. DA er i den henseende enig i Socialministeriets svar til Field 1. Det er yderst vigtigt, at Forordningen om statsstøtte til beskæftigelse i forbindelse med den kommende revidering ændres, så den bidrager til at fremme de nationale ønsker til fleksibilitet i beskæftigelsespolitikken og den europæiske beskæftigelsesstrategis grundlæggende målsætninger om en fleksibel beskæftigelsesindsats.

DA støtter både Kommissionens intentioner og den danske holdning til behovet for at finde metoder til udveksling af den bedste praksis. Principperne i den åbne koordinationsmetode anvendes allerede på pensionsområdet, social inddragelse og snart på sundhedsområdet. Yderligere initiativer omkring åben koordination er derfor ikke nødvendige. Det bør overvejes, hvorvidt aspekter af forsyningspligtområdet kunne inddrages bedre i de allerede eksisterende processer.

DA er af den opfattelse , at der med fordel kan skabes en fleksibel koordinationsmetode, som fremmer udveksling af erfaringer på europæisk niveau, uden at der etableres en formel proces med nationale handlingsprogrammer og retningslinier.

DA forventer at blive inddraget i det mere detaljerede arbejde i forbindelse med fremlæggelsen af Kommissionens meddelelse i 2005.
KONTAKT
Publiceret:
9. december 2004