Dansk Arbejdsgiverforening har den 21. december 2004 svaret Arbejdsmarkedsstyrelsen i sagen om Høring om forslag til lov om ansvaret for og styring af den aktive beskæftigelsesindsats og forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med flere love Høringssvaret i PDF-format Resumé Arbejdsmarkedets parter (LO, FTF, DA, og SALA) har den 21. december 2004 afgivet bemærkninger til udkast til lovforslag, der udmønter ændringer i organiseringen af beskæftigelsesindsatsen i forlængelse af strukturreformen.

I høringssvaret tilkendegives, at det fortsat er parternes holdning, at et statslig forankret og styret beskæftigelsessystem bedst ville kunne ruste Danmark til de fremtidige udfordringer i bestræbelserne på at øge beskæftigelsen.

Parterne advarer i høringssvaret om, at det nye beskæftigelsessystem indeholder risiko for, at indsatsen i forhold til det ordinære arbejdsmarked svækkes. Det gælder især i forhold til den kommunale del af indsatsen, hvor der er risiko for, at kommunerne først og fremmest vil være fokuseret på deres eget snævre arbejdsmarked og "egne" ledige. Der vil dermed være en risiko for, at virksomhederne ikke vil få formidlet den mest kvalificerede arbejdskraft.

Parternes understreger i høringsvaret, at såvel implementeringen som den efterfølgende hånd-hævelse af lovforslagets styringselementer er helt afgørende, hvis der skal kunne sikres lokalt gennemslag af de beskæftigelsespolitiske beslutninger, der træffes af Folketing og beskæftigelsesminister.

Det anbefales herudover fra parterne, at der udvikles en række yderligere styringsværktøjer for at sikre, at det nye beskæftigelsessystem kan fungere efter intentionerne i lovforslaget.

Selv om intentionen er at skabe én indgang til beskæftigelsessystemet for såvel borgere som for virksomheder, etableres der ikke med lovforslaget én indgang for virksomhederne, idet virksomhederne i forbindelse med sygedagpenge og arbejdsfastholdelse skal henvende sig til jobcentret i medarbejders bopælskommune.

Parterne anbefaler, at dette ændres, således at jobcentret får ansvaret for sygedagpengeindsatsen og for arbejdsfastholdelse i forhold til virksomhederne i den pågældende kommune.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader
KONTAKT
Chefkonsulent
Jørgen Bang-Petersen
33 38 94 14
jbp@da.dk
Publiceret:
27. december 2004