International Lønstatistik 4. kvartal 2002 Formål International Lønstatistik udarbejdes kvartalsvist af Dansk Arbejdsgiverforening. Kun et uddrag af resultaterne offentliggøres på Internettet. De detaljerede resultater offentliggøres i publikationen KonjunkturStatistik

International Lønstatistik belyser lønudviklingen i Danmark og 11 lande, som tilsammen tegner sig for over 85 pct. af Danmarks samlede udenrigshandel. De 11 lande er Tyskland, Sverige, Storbritannien, USA, Frankrig, Japan, Holland, Italien, Belgien, Norge og Finland.

Lønudviklingen i de 12 lande belyses ved at følge den årlige udvikling i lønmodtagernes fortjeneste og i virksomhedernes samlede arbejdsomkostninger. Herudover følges den kvartalsvise udvikling i lønmodtagernes fortjeneste i forhold til samme kvartal året før. Både lønmodtagernes fortjeneste og virksomhedernes samlede arbejdsomkostninger opgøres i national valuta.

Både den årlige og den kvartalsvise lønudvikling følges i de 12 lande så vidt muligt inden for tre hovedbrancher, nemlig fremstillingsvirksomhed, bygge- og anlægsvirksomhed samt handelsvirksomhed.

International Lønstatistik er baseret på lønoplysninger, som Dansk Arbejdsgiverforening løbende indsamler fra de enkelte nationale statistikkontorer. Det sikrer, at indholdet i statistikken altid er i overensstemmelse med de senest offentliggjorte tal.

I publikationen KonjunkturStatistik er tabeller og figurer suppleret med kommentarer, som beskriver de vigtigste tendenser for den internationale lønudvikling.
Hovedresultater

Lønudviklingen i udlandet
Figuren 'Lønudvikling for fremstillingsvirksomhed' viser de seneste offentliggjorte tal for lønudviklingen inden for fremstillingsvirksomhed i de 12 lande i International Lønstatistik.

Den danske lønstigningstakt inden for fremstillingsvirksomhed er i 4. kvartal 2002 4,6 pct., mens Norge med 5,0 pct. ligger højest.

Samlet lønudvikling Tabellen 'Samlet lønudvikling i udlandet' viser den årlige stigningstakt i udlandet inden for de tre hovedbrancher. Stigningstakten er i hver hovedbranche opgjort som et vægtet gennemsnit af lønudviklingen i de 11 lande, som udover Danmark indgår i International Lønstatistik.

Den samlede lønstigningstakt i udlandet steg for fremstillingsvirksomhed og handelsvirksomhed fra 3. til 4. kvartal 2002, mens den faldt inden for bygge- og anlægsvirksomhed i samme periode.
Begreber International Lønstatistik belyser udviklingen i lønmodtagernes fortjeneste for arbejdet tid (løn) og i virksomhedernes samlede arbejdsomkostninger (omk.) inden for de tre hovedbrancher.

Lønbegrebet løn for arbejdet tid omfatter tid- og akkordløn, genetillæg, bonus og provision. Uregelmæssige betalinger, som er optjent i et tidligere kvartal, er så vidt muligt henført det kvartal, hvor betalingerne er optjent.

Lønbegrebet samlede arbejdsomkostninger omfatter løn for arbejdet tid samt øvrige arbejdsomkostninger. Øvrige arbejdsomkostninger dækker både lovmæssige og kollektivt aftalte udgifter til sociale sikringsordninger (sygdom, ulykke, arbejdsskade, arbejdsløshedsforsikring m.fl.). Herudover indgår andre kollektive udgifter, som afholdes af arbejdsgiveren.

For de seneste kvartaler er det alene lønudviklingen, som offentliggøres. Oplysningerne ajourføres løbende med eventuelle ændringer.

Statistikken omfatter alle voksne lønmodtagere, dvs. principielt både funktionærer og arbejdere, men ikke elever og unge under 18 år. I praksis omfatter statistikken for de fleste lande imidlertid alene arbejdere for brancherne fremstillingsvirksomhed samt bygge- og anlægsvirksomhed. For branchen handelsvirksomhed omfatter statistikken for de fleste lande derimod i praksis alene funktionærer.
Næste offentliggørelse Den Internationale Lønstatistik for 1. kvartal 2003 forventes offentliggjort medio juni 2003. Yderligere information Statistikken (med mere detaljerede oplysninger) kan købes ved henvendelse til DA Forlag (e-mail) eller på telefon 33 38 92 24. Medlemmer af arbejdsgiverorganisationerne kan rette henvendelse til egen arbejdsgiverforening.
KONTAKT
Statistikchef
Lars Knudsen
33 38 93 61
lak@da.dk
Publiceret:
2. april 2003
LINKS
Samlet lønudvikling i udlandet