KonfliktStatistik 4. kvartal 2002 Formål Formålet med KonfliktStatistikken er at følge udviklingen i antallet af overenskomststridige arbejdsnedlæggelser og antallet af tabte arbejdsdage i forbindelse hermed på DA-området. De detaljerede resultater offentliggøres i publikationen KonjunkturStatistik.

Statistikken skal også belyse strukturen i de overenskomststridige arbejdsnedlæggelser ved opgørelser på konfliktårsag og sammenlignende opgørelser over tid, f.eks. sammenligning af konfliktomfanget i år med og uden overenskomstforhandling.
Hovedresultater

Fortsat få lønkonflikter i 4. kvartal 2002
4. kvartal 2002 har 147 overenskomststridige arbejdsnedlæggelser medført i alt 9.118 tabte arbejdsdage. I gennemsnit har de overenskomststridige arbejdsnedlæggelser været af 1,4 dags varighed og involveret 43 personer.

I 4. kvartal 2002 var antallet af konflikter nogenlunde på niveau med tidligere år.
Fredelige lokale lønforhandlinger Antallet af tabte arbejdsdage som følge af lønkonflikter lå i 4. kvartal 2002 på et relativt lavt niveau sammenlignet med 4. kvartal de tidligere år. Hermed bekræftes indtrykket fra tidligere kvartaler i 2002 om, at de lokale lønforhandlinger i år har givet anledning til relativt færre tabte arbejdsdage sammenlignet med tidligere år. 

Antallet af tabte arbejdsdage som følge af konflikter med anden baggrund end lønspørgsmål lå i 4. kvartal 2002 relativt højt sammenlignet med tidligere år.
Konfliktomfang 2002 Konfliktomfanget for hele 2002 foreligger nu. I alt gik der i 2002 70.814 arbejdsdage tabt, hvilket er over en fordobling i forhold til 2001. Det skyldes primært, at der i 2002 er gået 27.528 arbejdsdage tabt som følge af politiske og fagpolitiske spørgsmål mod 799 dage i 2001. Stigningen i tabte arbejdsdage som følge af politiske og fagpolitiske spørgsmål udgjorde ca. 73 pct. af den samlede stigning i antallet af tabte arbejdsdage fra 2001 til 2002. Disse konflikter fandt hovedsageligt sted i forbindelse med Folketingets behandling og vedtagelse af deltids- og finanslov.

Sammenlignes 2002 med 1999 og 2001, hvor der ligeledes ikke var overenskomstforhandlinger, er antal tabte arbejdsdage som følge af lønkonflikter på samme niveau. Det samlede antal tabte arbejdsdage i 2002 var dog markant højere end i 1999 og 2001, hvilket hovedsageligt kan tilskrives de ovennævnte konflikter, som fandt sted i forbindelse med vedtagelse af deltids- og finanslov.

Se tabel om Overenskomststridige arbejdsnedlæggelser.

Begreber KonfliktStatistikken registrerer alle overenskomststridige arbejdsnedlæggelser inden for DA- området. Statistikken bygger på indberetninger om konflikter med oplysninger om konfliktårsag, antal deltagende lønmodtagere samt tidspunkt for iværksættelse og ophør af arbejdsnedlæggelsen. På baggrund af disse oplysninger opgøres antallet af arbejdsnedlæggelser og varigheden heraf. Desuden er det muligt at foretage et ret præcist skøn over antallet af tabte arbejdsdage. Næste offentliggørelse KonfliktStatistik for 1. kvartal 2003 forventes offentliggjort primo juni 2003. Yderligere information Statistikken (med mere detaljerede oplysninger) kan købes for 95,- kr. (ekskl. moms/porto/ gebyr) ved henvendelse til DA Forlag (e-mail) eller på telefon 33 38 92 24. Medlemmer af arbejdsgiverorganisationerne kan rette henvendelse til egen arbejdsgiverforening.
LINKS
Overenskom­st-stridige arbejds-ne­dlæggelser