Dansk Arbejdsgiverforening har den 7. januar 2005 svaret Socialministeriet i sagen om Høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og andre love Dansk Arbejdsgiverforening (DA) har den 1. december 2004 modtaget udkast til lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område til høring.

DA kan tilslutte sig forslaget om et nyt ankesystem på beskæftigelsesområdet. DA er enig i, at arbejdsmarkedets parter fremover ikke bør have sæde i de sociale nævn, idet nævnene ikke længere skal afgøre klagesager på det beskæftigelsespolitiske område.

Af udkastet til lovforslag fremgår det, at der indføres obligatoriske handicapråd i kommunerne, som skal rådgive kommunalbestyrelsen om alle spørgsmål vedrørende handicap på tværs af sektorer. Det foreslås desuden, at socialministeren får bemyndigelse til at fastsætte nærmere retningslinjer for handicaprådenes virke.

DA finder det uhensigtsmæssigt, at der på det beskæftigelsespolitiske område hermed etableres et parallelt rådgivningsorgan til de nye lokale beskæftigelsesråd. Dette ikke mindst i lyset af, at De Samvirkende Invalideorganisationer også bliver repræsenteret i de lokale beskæftigelsesråd.

Det skal også i den forbindelse bemærkes, at der tidligere har været en overlappende rådgivningskompetence på integrationsområdet, idet både integrationsråd og koordinationsudvalg har haft kompetence til at rådgive kommunalbestyrelsen om integration af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet. Med arbejdsmarkedsreformen "Flere i arbejde" blev det besluttet at ophæve integrationsrådenes kompetence til at rådgive på beskæftigelsesområdet.

DA skal på den baggrund foreslå, at handicaprådene ikke får kompetence til at rådgive kommunerne i beskæftigelsespolitiske spørgsmål.