ATP skal forbeholdes arbejdsmarkedet Flere partier har foreslået, at private skal have mulighed for at indbetale individuelle beløb til ATP, således at ATP kommer til at konkurrere med f.eks. bankerne om den private pensionsopsparing. Adm. dir. Jørn Neergaard Larsen, Dansk Arbejdsgiverforening:

Det er muligt, at de politikere, der foreslår ATP's arbejdsfelt udvidet, tror de gavner ATP, men det er ingenlunde tilfældet. Det vil tværtimod være at gøre ATP en bjørnetjeneste at forplumre deres nuværende klare arbejdsmarkedsprofil med nye forretningsområder, der hører hjemme i en helt anden sektor.

ATP er stiftet som en institution, der skal forvalte en kollektiv fastlagt arbejdsmarkedsordning. Arbejdsgiverne og lønmodtagerne sidder i bestyrelsen for ordningen og disse parter bestemmer bl.a. bidragets størrelse ved overenskomstforhandlingerne.

Siden etableringen af ATP er administrationen af en lang række øvrige arbejdsmarkedsordninger blevet placeret i ATP.

ATP forvalter i dag ud over selve ATP-ordningen:

Den særlige pensionsopsparing

AER (Arbejdsgivernes Elevrefusion)

AES (Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring)

FerieKonto

Finansieringsbidrag

LG (Lønmodtagernes Garantifond)

Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister

Administration af arbejdsmarkedspensionsordninger

ATP er anerkendt som en væsentlig, effektiv og professionelt drevet institution inden for det kerneforretningsområde, som disse arbejdsmarkedsordninger udgør.

For virksomhederne er det helt afgørende at ATP fortsat kan leve op til kravene om at være en effektiv og meget professionelt drevet institution. DA mener derfor, at det vil være uklogt og skadeligt at ødelægge ATP's profil som en effektiv arbejdsmarkedsinstitution ved at henlægge opgaver af principiel helt anden karakter til virksomheden.
Personale og administration
4. marts 2005
KONTAKT