Arbejdsulykker 2004

  • Fortsat fald i ulykkesfrekvensen inden for DA-området

Hovedresultater

DA’s statistik over arbejdsulykker viser et fortsat fald i antallet af arbejdsulykker. Således er ulykkesfrekvensen, der måler antallet af arbejdsulykker pr. 1 million arbejdstimer, faldet til 28,0 i 2004 fra 29,0 i 2003, jf. tabel 1.

Inden for fremstillingsvirksomhed faldt ulykkesfrekvensen til 28,0 i 2004 fra 28,9 i 2003, og inden for handel, transport- og servicevirksomhed faldt den til 25,6 fra 27,0. Inden for bygge- og anlægsvirksomhed faldt ulykkesfrekvensen til 32,2 i 2004 fra 33,1 i 2003.

Fraværet inden for DA-området som følge af arbejdsulykker var i 2004 3,0 timer pr. 1.000 arbejdstimer, hvilket er en mindre stigning på 0,3 timer pr. 1.000 arbejdstimer i forhold til 2003.

Inden for de tre hovedbrancher udviklede fraværsfrekvensen sig forskelligt fra 2003 til 2004. Inden for fremstillingsvirksomhed og bygge- og anlægsvirksomhed skete der et mindre fald, mens der skete en markant stigning inden for handel, transport- og servicevirksomhed – jf. tabel 1.

I 2004 var det gennemsnitlige antal tabte arbejdsdage pr. ulykke inden for DA-området 11,8 dage, hvilket er en stigning på 0,8 dag i forhold til 2003.

Datagrundlag

Statistikken er baseret på frivillige indberetninger fra i alt 399 virksomheder (447 arbejdssteder). Virksomhederne i statistikken beskæftiger ca. 87.700 fuldtidsansatte arbejdere.

Metode og begreber

DA’s statistik over arbejdsulykker omfatter alene arbejdere. Der er kun medtaget ulykkestilfælde, som har medført fravær fra arbejdspladsen på mindst én dag ud over tilskadekomstdagen. Ulykkesfrekvensen beregnes som antallet af tilskadekomster pr. 1 million præsterede arbejdstimer. Fraværet beregnes som antallet af tabte arbejdstimer pr. 1.000 præsterede arbejdstimer. I de tabte arbejdstimer indgår fravær som følge af ulykker i 2004 samt tabte arbejdsdage i 2004 på grund af ulykker indtruffet i 2003.

Forskydninger mellem brancher

De præsterede timer for arbejdere på de virksomheder, som har deltaget i statistikken over arbejdsulykker i årene 2002-2004, fordelt efter branche fremgår af tabel 2. Til sammenligning vises fordelingen af præsterede arbejdstimer for arbejdere i DA’s StrukturStatistik for året 2003. Det fremgår af tabellen, at fordelingen på brancher i statistikken for arbejdsulykker i 2004 afviger noget fra fordelingen på brancher i DA’s StrukturStatistik for året 2003. Samtidig fremgår det af tabellen, at den relative andel af præsterede arbejdstimer for arbejdere ændrer sig over årene for de virksomheder, som har deltaget i statistikken i 2002-2004. Forskydningerne mellem delbrancherne gør det relevant at supplere med beregninger af ulykkesfrekvensen for identiske virksomheder (virksomheder, som deltager i statistikken i både 2003 og 2004). Også for denne gruppe af virksomheder ses et fald i ulykkesfrekvensen fra 2003 til 2004. Tendenserne inden for de 3 hovedbrancher er ligeledes i overensstemmelse med tabel 1.

Yderligere oplysninger

De detaljerede resultater vil blive bragt i statistikken ArbejdsUlykker 2004, som udkommer i elektronisk format (pdf) ultimo april 2005. Heri kan bl.a. ses opdelinger af arbejdsulykker efter alder, arbejdsfunktion og skadens art. Statistikken kan rekvireres ved henvendelse til DA’s forlag på e-mail eller telefon 33 38 92 24.

KONTAKT
Publiceret:
21. april 2005
LÆS MERE
Printvenlig - PDFTabeller - PDF